neljapäev, 3. jaanuar 2019

Pärnu Raeküla Kool alustas 1. klassides projektõppega

Pärnu Raeküla Kool on alati soosinud uuenduslikke ja mitmekülgseid õpimeetodeid. Huvitav õppimine on põnev protsess nii õpetajale kui ka õpilasele. Selleks, et rakendada uuenduslikke ja tänapäevaseid õppemeetodeid ja –vahendeid, on esmalt hea vaadelda parimaid praktikaid nii Eestis kui ka kaugemal. 

2017. aasta sügisvaheajal külastas 9-liikmeline koolikollektiiv Barcelona piirkonna koole, et vaadelda ja kogeda muutunud õpikäsituse rakendamist seal. Kõige rohkem avaldas meile muljet sealne projektõppe rakendamine juba varases koolieas (Hispaanias alustatakse kooliteed 3-4 aastaselt). Saades innustust ja julgust sealsest põnevast tegutsemisest, alustasime käesoleval õppeaastal projektõppe rakendamisega oma kooli esimestes klassides. Õppeaasta jooksul viiakse läbi viis ainete ülest projekti, kus põhiteemaks on loodus. Lähtudes teemast, on lõimitud erinevad tegevused (laulmine, voltimine, joonistamine, pildistamine, vaatlemine, jälgimine jne). 

Esimese projekt viisime läbi septembris ning läbivaks teemaks oli „Sügis“. Tehti fotosid kaunitest sügishetkedest. Fotodele püüti linde, loomi ja seenekorvi pistmise eel ka priskeid seeni. Ülesvõtetest sündis Lembitu tänava õppehoonesse sügisnäitus. Klassiruumidki oli hõivanud sügistemaatika, sest teemat käsitleti kõikides tundides. Lõpetuseks liitusid lapsed ka kooli poolt algatatud traditsiooniga ning istutasid lillesibulaid, et kevadel rohkelt silmailu oleks. 

Raeküla Kooli õpilaste osalemine
RMK Kabli külastuskeskuse
programmis "Sügis linnuriigis"
Foto: erakogu, kasutamine autori loal
Teine teema, millele keskenduti, oli „Linnud“. Sügis on ju lindude rändeteele asumise aeg ning looduse talveks valmistumise algus. Teema oli lastele tuttav, sest selles vanuses lapsed on varasemalt juba lindudest lugenud, kuulanud jutte ja seadnud ritta luuleridu. Projektõpe annab õpetajatele võimaluse kasutada erinevaid õppemeetodeid: õuesõpe, paaristöö ja grupitöö. 
Tore on ka see, et saab liituda käimasolevate üleriigiliste või piirkondlike projektidega. Antud linnuprojekti raames liitusime “Balsnacki“ linnuprojektiga ning kasutasime RMK poolt pakutavaid õppeprogramme. Raeküla kooliuusikud külastasid RMK Kabli külastuskeskust ning said lisateadmisi lindude kohta programmist „Sügis linnuriigis.“ 

Lindudele toidumajade meisterdamine
Raeküla Koolis
Foto: erakogu, kasutamine autori loal
Koolisiseselt toimus linnumajade ja lindude toidumajade meisterdamine koos peredega ning oli näitus päeva raames valminud ühisloomingust. Loojatel oli lisaks rikkalikule fantaasiale praktilist meelt, au sees olid taaskasutuse võimalused. Nii kasutati söögimajade ehitamiseks kanalisatsioonitorusid, lillepotte, lilleampleid, pudeleid, piimapakke kui ka puiduülejääke. Lisaks kooliõuele said ka õpilaste koduõued varustatud lindude toidumajadega, et lapsed saaksid lindudele talvel lisatoitu pakkuda. Tööõpetuse tunnis valmisid lindudele rasva-seemne maiuspalad, mis leidsid koha klasside akende all puudel, et linnukesed saaksid keha kinnitada ja õppijad klassiruumist neid vaadelda. Suurt elevust on klassiruumi toonud roherähni korduvad külaskäigud. 

Lisaks praktilistele tegevustele on tundidesse lõimitud teemakohased lugemistekstid ja harjutused, matemaatilised ülesanded ning kunstitundide joonistusteemad. 

Lindude ja sügistemaatika käsitlemine kunstitundides,
õpilaste tööd
Foto: erakogu, kasutamine autori loal
Käesoleval õppeaastal on ees ootamas veel kolm teemat. Järgmiseks teemaks on „Meeled“, millele keskendutakse uue aasta alguses kui lapsed vaheajalt kooli saabuvad. Kevadeks on kavandatud veel „Ained – tahked ja vedelikud“ ja „Loomad – nii kodu- kui ka metsloomad“. 

Teemade terviklik käsitlemine on hea võimalus õpetajatel omavahel koostööd teha ning aidata kaasa sellele, et õpilastel tekiks terviklik arusaam erinevatest teemadest ja oleksid selged seosed päriseluga. Väärtuslikud on ka koostööoskused, mida õpilased omandavad paaris- ja rühmatööde raames. Raeküla Kooli kogemusele tuginedes võib öelda, et õpilased naudivad sellist lähenemist, kus saavad ise uurida, katsetada, läbi proovida ja kogeda. 


Kaja Lillipuu

Pärnu Raeküla kooli 1. klassi õpetaja