neljapäev, 26. märts 2015

Huvitav Kool tähendab tegutseda koos!


„Kohalikud omavalitsused peaksid koolipidajatena keskenduma sellele, et tõsta oma kogukonnas rahulolu hariduse sisuga ja olema koos koolijuhiga kooli arengu eestvedajaks,“ ütles Huvitava Kooli koordinaator Pille Liblik täna Linnade ja Valdade Päevadel Tallinnas.

Pille Liblik sõnas linnade ja valdade esindajatele Huvitavat Kooli tutvustades, et algatus on ellu kutsutud eesmärgiga suurendada kõigi osapoolte rahulolu kooli ja õppimisega ning kohalikel omavalitsustel on selle saavutamises väga oluline roll. Hoonete haldamise ja administratiivsete küsimuste kõrval ei tohi koolipidaja unustada kõige olulisemat – toetada kooli ja kogukonna avatud sisulist koostööd, tagada loovust ja intellektuaalset pingutust soosiv õpe ning mitmekesiste valikute ja otsustusvõimaluste pakkumine.

Algatus Huvitav Kool soodustab kõigi haridusest huvitatud osapoolte, sealhulgas kohalike omavalitsuste, koolide ja kogukonna koostööd, tuues nad ühiselt probleemidele lahendusi otsima maakondlikes mõttekodades. Samuti tõstab algatus esile juba toimivaid häid näiteid ning levitab ja rõhutab sõnumit, et esmane on toetada õpilase loomulikku uudishimu, kool saab ja peab olema huvitav ning toimima loovalt. Huvitava Kooli mõttekodades on jõutud tõdemuseni, et haridusküsimused erinevates piirkondades üle Eesti omavad küll teatud ühisosa, kuid igas maakonnas on oma erisused ja probleemid, mille lahendamisega saab tegeleda ennekõike kohapeal, ise otsustades ja vastutades.

„Samas on selge, et nii riiklikud õppekavad, riigieksamite ja tasemetööde süsteem kui ka õpetajaharidus ja täiendusõpe peavad suunama koole samas suunas – kaasaja ühiskonna vajadustele vastava hariduse ning muutunud õpikäsituse rakendamise poole. Meie ülesanne Haridus- ja Teadusministeeriumis on see tagada,“ rõhutas Pille Liblik ka ministeeriumi vastutust eri osapoolte koostöös. „Kuidas edasi? Koos. Mitte ülalt alla – isegi kui käsk teinekord näib mugavam –, vaid alt üles ja koos."

Linnade ja Valdade Päevad on kohalike omavalitsuste iga-aastane mess-konverents, mis toimub juba 11. korda. Selle raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, tutvustusi ja diskussioone erinevatel teemadel, milles tulemusel saavad linnade ja valdade esindajad infot perspektiivsetest suundadest ja võimalustest kohaliku elu arendamiseks.esmaspäev, 16. märts 2015

Energia avastuskeskus tuleb õpetajatele tundide huvitavaks muutmisel appi

Möödunud nädalal käisime külas Energia avastuskeskuses, kus nägime palju laste õppimise õhinast säravaid silmi ja kuulsime avastuste elamustest rõkkavaid kilkeid. Lapsed jooksid, mängisid, uurisid, katsetasid ega saanud vist ise arugi, et samal ajal õppisid. 

Foto: energiakeskus.ee
Eelmise aasta juunis renoveerituna ja uuendatuna avatud Energia avastuskeskus töötab selle nimel, et lastel oleks huvitavam, toredam ja kergem õppida. Keskuse eksponaadid ja programmid on töötatud välja riiklikest õppekavadest lähtuvalt ja õpetajatele on loodud mitmeid toetavaid võimalusi huvitavate tundide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Foto: energiakeskus.ee
Keskusest, mis asub Tallinna linna endises elektrijaamas, leiab mitusada interaktiivset eksponaati, mille abil saab koolifüüsika teemad põnevaks muuta. Näiteks elektrivool, vooluring, elektriline vastasmõju, tuumaenergia, valguse peegeldumine jne. Lisaks asuvad keskuses täiskuppelplanetaarium virtuaalsete kosmoseprogrammide tarvis, teadusteatriruumid, õpetajate tuba, seminariruumid ning füüsikaklassid Samsung School-lab tehnoloogiaga virtuaalsete tundide läbiviimiseks.

Foto: energiakeskus.ee
Lisaks toetab avastuskeskus õpetajate ettevalmistamist. Veebruaris alustas Tallinna Ülikooli valikainena  kursus "Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas", mille praktilise töö osa ja seminarid toimuvad Energia avastuskeskuses. Kursuse raames õpetatakse, kuidas kogemusõppe meetodeid õppetöös kasutada ning mida õpilastega avatud õpikeskkonnas teha. Tudengid töötavad välja tunnikavad, millest paremad pannakse kõigile tudengitele ja ka õpetajatele kasutamiseks välja kursuse internetikeskkonda. Keskusel on kavas peagi koostöös TLÜga pakkuda kogemusõppe kursust ka õpetajate täienduskoolituse raames.

Foto: energiakeskus.ee
Õpetajatele on Energia avastuskeskusesse sissepääs prii ja seda igal ajal. Miks siis mitte kasutada võimalust minna keskusesse mõnd huvitavat koolitundi ette valmistama? Keskuse õpetajate tuba pakub head keskkonda kolleegidega ühistegevuste planeerimiseks, vana elektrijaama õhustik inspireerib raamidest välja mõtlema ja eksponaadid annavad ideid, kuidas õppimist käega katsutavaks teha.

Uuri pakutavaid võimalusi õppe huvitavaks tegemiseks lähemalt Energia avastuskeskuse kodulehelt.

Foto: energiakeskus.ee

laupäev, 14. märts 2015

Viimsi Kooli Teadmiskeskuses õpivad lapsed rõõmuga


„Ma tahan ainult sellepärast kooli minna, et saaks peale tunde matemaatikaringi,“ on mitmed Viimsi lapsevanemad kodus kuulnud. Väga populaarseid matemaatika-, robootika-, teadus-, arhitektuuri-, loodus- ja teisi teadmistepõhiseid huvialaringe korraldab Viimsi Kooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis, mis pälvis möödunud aastal ka Haridus- ja teadusministeeriumi tunnustuse kui „Aasta tegu hariduses“. Tahtsime täpsemalt teada, mis on Teadmiskeskuse edu taga ja läksime asja kohapeale uurima. 

Ringitegevused on praktilised, tehakse palju katseid, mõõtmisi ja vaatlusi. Foto: Viimsi Kool.

Collegium Eruditionise ringid on põnevad ning praktilised, õpilased saavad kõike ise proovida ning katsetada, uurida, mõelda, arutleda, järeldusi teha ja seoseid luua. Ringijuhendajad on suures osas noored ja entusiastlikud loodusteaduste erialade tudengid, keskust juhib aga tõeline „sädeinimene“ Peeter Sipelgas, kes on varem saanud ka Harjumaa aasta õpetaja tiitli. Tema eestvedamisel on ühe kooli põnevatest huviringidest vaid mõne aastaga kujunenud laiahaardeline Teadmiskeskus, mis täna pakub võimalusi õhinapõhiseks õppeks enam kui 600 lapsele seitsmest koolist. Ringid on väga populaarsed – soovijaid on rohkemgi kui kohti ning õpilased osalevad ringides suure innuga.

Rääkisime Peetriga sellest, kuidas säärast huvi õppimise vastu oleks võimalik saavutada koolitundide ja õppekava raames ning jõudsime ühisele järeldusele, et õppekava „käegakatsutavat“ õppimist tegelikult ei takista, vaid isegi soosib. „Kõige enam sõltub ikka õpetajast – kas ta usub, et õpilased õpivad kõige enam siis, kui saavad ise proovida, katsetada ja kogeda ning kas ta oma tundides seda ka toetab,“ arvab Peeter. Teine edu võti tundub olevat just huvipõhisus. Kui koolitunnid on õpilastele kohustuslikud, siis Teadmiskeskuse ringidesse tulevad lapsed omal soovil. Andekusest või eelnevatest teadmistest lähtuvat eelselektsiooni ei tehta. Peeter selgitab: „Usume, et iga laps on milleski andekas, oluline on vaid tema tõeline huvi üles leida. Seepärast pakumegi väga mitmekesist ringide valikut – nii saab laps aastate jooksul proovida erinevaid suundi ja leida selle, mis teda enim köidab.“

Viimsi Kooli robootikaringi võistkond võitis esikoha rahvusvaheliselt robootikavõistluselt Robotex 2013.
Foto: Viimsi Teataja

Teadmiskeskus kavatseb tegevust edaspidi kindlasti jätkata, laienemise plaane hetkel siiski kavas ei ole. „Praegu on finantseerimine suuresti projektipõhine ja tegevuste pikaajaline strateegiline planeerimine on sellises olukorras keeruline,“ tõdeb Peeter, kes peab oluliseks, et leitaks võimalused teadushuvihariduse süsteemseks ja jätkusuutlikuks riigipoolseks toetamiseks. „Teadushuviharidus võiks olla kõigile lastele samaväärselt kättesaadav nagu osalemine muusika-, kunsti- või spordiringis,“ on ta veendunud.

Peetri kinnitusel jagab ta hea meelega oma kogemust ka teistega: „Ma ei näe põhjust, miks ei võiks analoogne teadushuvihariduse keskus olla ka teistes koolides ja piirkondades.“ Meie Huvitava Kooli töörühmaga arvame samuti ning julgustame koole ja koolipidajaid, kes tahavad pakkuda oma õpilastele võimalusi õhinapõhiseks õppeks, Viimsi Teadmiskeskusega ühendust võtma.

Et särasilmselt ja õhinaga õppivaid lapsi saaks veelgi rohkem!

Loe ka varasemaid Õpetajate Lehe ja Harju Elu artikleid Collegium Eruditionisest ning vaata keskuse tegevust tutvustavat videot.

Peeter Sipelgas võtmas vastu tunnustust Aasta Õpetaja Galal.

neljapäev, 5. märts 2015

Huvitava Kooli märtsi uudised


Lühikesse veebruarikuusse mahtusid lisaks Eesti sünnipäevale, sõbra- ja vastlapäevale ning „Tagasi kooli“ nädalale ka Huvitava Kooli Viljandimaa mõttekoda ja mitmed koolide koostööprojektid. Alanud märtsis valmistume põnevaks parimate praktikate päevaks, korraldame järgmisi maakondlikke mõttekodasid ja kavandame teisi tegevusi, mis aitavad toetada koolide huvitavamaks muutumist.

Maakondlikud arutelud jätkuvad
Vabariigi aastapäeva hõngulises Viljandimaa mõttekojas arutasid enam kui 70 maakonna hariduse sõpra kooli huvitavuse teemadel ning leidsid, et kuigi Mulgimaa tugev kultuuriline identiteet loob hea vaimse keskkonna, on tänase Eesti hariduse peamised väljakutsed aktuaalsed ka seal. Tõdeti, et koolid peavad leidma julgust kiiresti muutuvas ühiskonnas konservatiivset õpikeskkonda muuta ja traditsioonilistest raamidest väljuda ning vajavad selleks kogukonna tuge. Suur tänu Viljandi Hariduse Arengufondile, kes mõttekoda korraldada aitas ning edaspidi koostöö jätkumist koolide ning kogukondade tasandil algatab ja innustab! Järgmised Huvitava Kooli mõttekojad on kavas Saare-, Hiiu- ja Läänemaal, seega suveks jõuame „katta“ juba üle poole Eesti maakondadest!

Koolid õpivad üksteise kogemustest
Koolid on asunud ellu viima koostööprojekte, mis said toetust konkursi „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ raames. Oleme vahendanud oma blogis Nõo ja Paikuse põhikoolide ning Läänemaa Ühisgümnaasiumi algatatud nelja gümnaasiumi koostöö esimesi muljeid. Ülejäänud projektide kooliperede tegevustest ja õpikogemustest kirjutame täpsemalt edaspidi.

Viimane võimalus registreeruda parimate praktikate päevale
Meie seekordne parimate praktikate päev ”Kooli õppekava kui võimalus” toimub 9. aprillil 2015 kell 10-16.45 Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2, 4. krs). Sündmus, kus kool saab õppida koolilt, õpetaja õpetajalt, on osutunud väga populaarseks ja järgi on veel ainult mõned üksikud kohad. Pane end kirja ja tule saa osa koolide, Rajaleidja keskuse, ettevõtete ja kogukonnaseltside kogemustest ning edulugudest! Täpsem info ja registreerimine siin.

Partnerid aitavad Huvitava Kooli mõju suurendada
Sõbrakuul pöördusid meie poole mitmed partnerorganisatsioonid, kes oma põhitegevusega juba aitavad kaasa koolide huvitavamaks muutumisele, kuid kes soovivad lisaks võtta vastutust selle eest, et toetada Huvitava Kooli algatuse mõtteviisi ja parimate praktikate levimist. Näiteks võtsid meiega ühendust mõned Noored Kooli programmi osalejad, et viia oma koolides läbi Huvitava Kooli mõttekojad. YFU Eesti käis välja idee korraldada suve hakul Huvitava Kooli partnerite koostööpäev, kus haridusvaldkonna vabaühendused saaksid jagada oma parimaid praktikaid koostööst koolidega. Mõned organisatsioonid on tundud huvi, kas plaanime ka sel aastal Arvamusfestivalil hariduslavaga väljas olla ja kuidas selle korraldamisse liituda saaks. Meil on oma sõprade aktiivsuse üle väga hea meel ja võtame rõõmuga vastu koostööpakkumised, mis aitavad Huvitava Kooli tegevusi võimendada!