Mõttekojad

Joonmeedia.ee
Mõttekodade kaudu kaasab Huvitav Kool algatusse kõiki haridusest huvitatud osapooli – lapsevanemaid, ettevõtjaid, õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vabaühendusi, kohalike omavalitsuste esindajaid jne.

2014. aastal toimus kaks üleriigilist ning kolm regionaalset mõttekoda. Viimased jätkuvad 2015. aastal. Kui üleriigilistes mõttekodades määratleti algatuse põhialused, siis maakondlikel kogunemistel arutatakse vajalikke tegevusi ja tehakse koostöökokkuleppeid kohalikus kontekstis. Muutuste saavutamiseks on oluline, et maakondlikule mõttekojale järgneksid sarnased arutelud ja kokkulepete tegemine koolide ja kogukonna tasandil.

Regionaalseid mõttekodasid korraldame koostöös kohapealsete eestvedajatega (nt maakonna arenduskeskus, maavalitsus või kodanikualgatuslik maakonnaülene initsiatiivgrupp).  
Kui soovite korraldada oma maakonnas Huvitava Kooli mõttekoda, palume meiega ühendust võtta aadressil huvitavkool(at)hm.ee.

Huvitava Kooli I mõttekoda toimus 3. jaanuaril 2014 Tallinnas ja selles osales ligi 60 õpetajat, koolijuhti, Huvitava Kooli nõukoja liikmeid, ideevõistluse esseede autoreid ja erinevate eluvaldkondade esindajat üle Eesti. Ühiselt määratleti probleem, huvitava kooli mõiste ja tunnused ning toodi välja paarkümmend konkreetset ettepanekut tegevusteks, mida saaks ilma suuremate kulutusteta ja lähematel aastatel ellu viia, et koole huvitavamaks muuta. Loe ülevaadet mõttekoja arutelust siin.

Huvitava Kooli II mõttekoda toimus 28. veebruaril 2014 Tartus ja selles osales ligi 70 inimest algatust toetavatest organisatsioonidest. Arutati, milliste näitajate alusel koolide huvitavust hinnata, ning mida huvirühmad – kool, koolipidaja, lapsevanemad, hariduse sõbrad ja kogukond ning riik – saavad teha, et koolid huvitavamaks muutuksid. Loe huvitava kooli indikaatorite ettepanekuid siin ning ettepanekuid huvirühmade võimalikeks vastutusaladeks ja tegevusteks siin.

Valgamaa mõttekojast sai esimene Huvitava Kooli regionaalne arutelu. Mõttekoda toimus 16. septembril 2014 Valgas ja selles osales kokku enam kui 50 valgamaalast – õpetajad, koolijuhid, lapsevanemad, õpilased, omavalitsusjuhid ja kolmanda sektori esindajad. Analüüsiti Valgamaa hariduse olukorda ning pakuti välja lahendusi, mida on võimalik ellu viia kogukonna ja kooli tasandil lühikese aja jooksul ning mis ei nõua liialt täiendavaid vahendeid.

Ida-Virumaa mõttekoja ettevalmistamiseks toimus kõigepealt 2014. a kevadel Jõhvis Huvitava Kooli nõukoja ja minister Jevgeni Ossinovski kohtumine Ida-Virumaa haridusinimestega. Otsustati, et kuna maakond on suur ja kogukond kakskeelne, ei piisa aruteluks ühest päevast ja nii sai mõttekoda jagatud kaheks. 7. novembril 2014 toimus Kohtla-Järvel I Ida-Virumaa mõttekoda, kus arutati maakonna hariduse tugevuste ja probleemide üle. Arutelu jätkus II mõttekojas 23. jaanuaril Jõhvis, kus sõnastati probleemidest olulisimad lahendamist vajavad ülesanded maakonna hariduselus, jagati huvirühmade vastutus ning lepiti kokku lähiaastate tegevustes piirkonna koolide ja hariduse huvitavaks muutmiseks.

Lääne-Virumaa mõttekoda leidis aset 26. novembril 2014 Sõmeru keskusehoones. Ligi 60 õpetajat, koolijuhti, lapsevanemat, õpilast, omavalitsuste ja ettevõtjate esindajat analüüsisid maakonna hariduse tugevusi ja kitsaskohti ning arutati kuidas aidata kaasa kodukoha kooli huvitavamaks muutmisele.

Jõgevamaa mõttekoda toimus 29. jaanuaril 2015 Luua metsanduskoolis ja selles osales ligi 70 inimest. Mõttekojas oli lisaks õpetajatele ja koolijuhtidele suur roll õpilastel, lapsevanematel ja ettevõtjatel. Arutati piirkonna koolide probleemide ja arenguvõimaluste üle ja sõlmiti mitmeid kokkuleppeid edasise koostöö osas.

Viljandimaa mõttekoda toimus Eesti 97. aastapäeva eel 20. veebruaril Viljandi Gümnaasiumis. Enam kui 70 viljandimaalast arutasid kooli huvitavuse teemadel ning leidsid, et kuigi maakonna tugev kultuuriline identiteet loob hea vaimse keskkonna, on tänase Eesti hariduse peamised väljakutsed aktuaalsed ka Viljandimaal. Tõdeti, et koolid peavad leidma julgust kiiresti muutuvas ühiskonnas konservatiivset õpikeskkonda muuta ja traditsioonilistest raamidest väljuda ning vajavad selleks kogukonna tuge.

Saaremaa mõttekoda kogunes Nasva klubis 15. aprillil 2015. Mõttekojas leiti, et Saaremaa koolid paistavad silma heade tulemustega, kuid õpihuvi tõstmiseks ja hariduse kaasajastamiseks tuleb saarlaste ühtehoidvas kogukonnas veelgi enam koostööd teha. Arutati, kuidas koole avatumaks muuta, et jagada omavahel rohkem juba toimivaid häid praktikaid ning kaasata kogukonda sisulise õppetöö korraldamisse.

Hiiumaa mõttekoda leidis aset 7. mail Kärdlas, kus poolsada hiidlast arutas, kuidas tõsta rahulolu kodukoha koolide ja haridusega. Mõttekojas toodi välja, et Hiiumaal on väike ja tugev kogukond, kus keegi ei jää märkamata ning iga laps on oluline, mis võimaldab individuaalset lähenemist hariduses ja tagab turvalise koolikeskkonna. Vähenev laste arv ja mure hiidlaste püsimajäämise pärast tõusis samas esile ka ühe suurema lahendamist vajava ülesandena, millega osapoolte koostöös tuleb tegeleda.

Läänemaa mõttekoda toimus 8. mail Haapsalus. Arutelus tõdeti, et Haridusinnovatsioon levib Läänemaa koolides jõudsalt, edasiseks arenguhüppeks tuleb muutustega kaasa saada kriitiline mass õpetajaid ja koolijuhte ning kogukond peab koole uuenduste elluviimisel toetama. Lahenduste ellu jõudmisel nähti lisaks õpetajatele, koolijuhtidele, õpilastele ja lapsevanematele rolli ka kohalikel omavalitsustel, hoolekogudel, ettevõtjail, vabaühendustel ja koolide vilistlastel ning teistel hariduse sõpradel. Leiti, et sarnased mõttekojad tuleks läbi viia ka valdade ja koolide tasandil, et veel konkreetsemates tegevustes ja koostöölahendustes kokku leppida.

Järgmised Huvitava Kooli mõttekojad toimuvad sügisel 2015.

2 kommentaari:

 1. Sooviksin korraldada huvitava kooli mõttekoja õppekava ja ainekavade arendamise teemadel Tallinnas juba 2015 sügisel või hiljem. Olen kirjutanud neil teemadel alates 2005 aastast.
  Sel aastal avaldati eesti keeles Hilda Taba Kasvatus ja haridus, kus on ka tema doktoritöö (1932), mis annab suurepärase teoreetilise aluse.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Suur tänu ettepaneku eest!
   Huvitava Kooli mõttekodade korraldussoovidest palume täpsemalt kirjutada aadressil huvitavkool@hm.ee.

   Kustuta