Algatuse tutvustusAlgatusega Huvitav Kool kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi Eesti hariduse tulevikku kujundama, et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele.

Algatuse üheks käivitajaks oli endise haridusministri Jaak Aaviksoo artikkel Õpetajate Lehes, kus ta küsis: "Kas Eesti kool on huvitav?" Saades vastuseks – mitte piisavalt, sest õppimisest tüdinetakse kergesti. Algatuse sihiks on seda muuta motiveerides koole, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda koostööle, muuta koolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud. Sõnum, et kool saab ja peab olema huvitav, et õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmane ning õige ning kool peab toimima loovalt, tuleb viia igaüheni.

Huvitav Kool hõlmab nelja väga olulist ja mahukat valdkonda üldhariduses, mis on üksteisega lahutamatult seotud – kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava ja toetav välishindamine. Algatusega peegeldatakse avalikkuse ootusi vajalikele muutustele neis valdkondades ning motiveeritakse kõiki seotud osapooli koostööle muutuste saavutamiseks.


Algatuse Huvitav Kool jätkukava 2020–2025
Alanud viieaastasel perioodil on algatuse sihid:
⇒ hariduse strateegiliste eesmärkide saavutamine keskendudes kooli panusele ühiskondliku heaolu suurendamisse
⇒ Huvitava Kooli kasvamine kaasamis- ja kommunikatsiooniplatvormist koostööd soodustavaks ja toetavaks võrgustike võrgustikuks
⇒ Huvitava Kooli kaudu kogutud haridusuuendustega seotud tõenduspõhise teabe vahendamine rahvusvahelisel tasemel.


2014-2019
2020-2025
Visioon
Igas Eesti koolis on huvitav õppida.
Igas Eesti koolis on huvitav õppida, huvitav kool aitab luua ühiskondlikku heaolu.
Missioon
Mõjutada osapoolte rahulolu kooliga aastaks 2020.
Kooliga seotud osapoolte heaolu suurendamine kooskõlas haridusvaldkonna arengukava strateegiliste eesmärkidega aastaks 2035.

Eesmärgid
Muuta Eesti koolis toimuv nähtavamaks ja motiveerivamaks õpilasele, õpetajale, lapsevanemale ja teistele hariduse toetajatele ning sõpradele.
·      Teha Eesti üldhariduse teaduspõhised parimad praktikad riigis ja rahvusvaheliselt nähtavaks;  
·       Luua tingimused haridusasutuste vaheliseks üha tihenevaks omaalgatuslikuks võrgustikupõhiseks koostööks strateegilistes tegevussuundades.

Tegevus-suunad
Kaasamis- ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine, et peegeldada ühiskonna ootusi koolile ja haridusele.
·       Arendada olemasolevat kaasamis-, kommunikatsiooni- ja koostööplatvormi, et eri osapooli omavahel kokku viia ja koostööle motiveerida;
·       Koolides rakendatavate haridusuuenduste teaduspõhine kirjeldamine.
Fookus-teemad

nüüdisaegne õppekava;
professionaalne õpetaja;
toetav välishindamine
kogukonna kaasamine
·       mitteformaalne ja formaalne õpe;
·       lapsevanemate vastutus oma lapse arengu toetamise eest;
·       üleminek lasteaiast kooli;
·       nüüdisaegne koolikultuur.

Oodatavad tulemused
Haridusvälised isikud on laiemalt kaasatud üldhariduse muudatustesse;
Õpetaja-ameti kuvandi kontseptsioon on välja töötatud;
Riiklike õppekavade olulised rõhuasetused, mis seni pole õppesse jõudnud, on selgemalt kommunikeeritud.

·       Teaduspõhiselt on kirjeldatud üldhariduskoolides rakendatud innovaatilisi praktikaid õppimisest ja õpetamisest, seda toetavast välishindamisest, nüüdisaegsest koolijuhtimisest ja koolikultuuri kujundamisest
·       Teaduspõhiselt kirjeldatud praktikad on tehtud siseriiklikult nähtavaks haridusüldsusele ja laiemale avalikkusele
·       Olemas on kindlus, et meie haridusinnovaatilised praktikad on siseriiklikult tunnustatud ja sobivad levitamiseks rahvusvahelise turunduskava kaudu
·       Üldhariduskoolid on kaasatud strateegiliste hariduseesmärkide saavutamisse ja heaolu loova kooli kujundamisseAlgatuse Huvitav Kool jätkukava lähtub Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035 sätestatud strateegilistest tegevussuundadest, millest lähtuvad ka perioodi fookusteemad. 

Fookusteemad saavad tähelepanu:
a) laiemale avalikkusele suunatud sündmustel, kus tutvustatakse haridusvaldkonna arengukava strateegilisi eesmärke, arutatakse arengukava elluviimise võimalusi lähtuvalt algatuse visioonist ja eesmärkidest (nt Arvamusfestival), tutvustatakse üldhariduse edulugusid, mida on jagatud rahvusvahelisel tasandil; maakondlikes mõttekodades, kus arutatakse maakondade hariduselu strateegilisi küsimusi;

b) haridusüldsusele (õpetajad, koolijuhid, koolipidajad) suunatud sündmustel, kus tutvustatakse uuenduslikke lähenemisi üldhariduskoolides  (konverents), jagatakse ja tutvustatakse nüüdisaegse õppimise ja õpetamise parimaid praktikaid (võrgustike-sisesed parimate praktikate päevad, foorumid) ning arutatakse aktuaalsetel haridusteemadel.

Algatuse töö korraldamine:

⇒ Algatuse koordinaator (HTM) - Huvitava Kooli tegevuste strateegiline planeerimine koos HK nõukoja ja programmijuhiga. 

⇒ Programmijuht (Tartu Ülikool haridusuuenduskeskus) - HK igapäevaste tegevuste elluviimine ja algatuse tegevuste kommunikatsioon sh algatuse enda nähtavamaks tegemine.
⇒ HK nõukoda – laiapõhjaline tulenevalt tegevussuundadest ja -fookustest. Nõukoja koosseis on osaliselt roteeruv (iga kahe aasta tagant vahetub 1/3). Nõukojas on esindatud üldhariduskoolid, lasteaiad, kutsekoolid, huvikoolid, ülikoolid, lapsevanemad, ettevõtjad ja vabakond.


Huvitava Kooli 9-liikmeline nõukoda esitab ettepanekuid kooli huvitavamaks muutmiseks ja annab hinnanguid ühiskonna ootuste elluviimisele. Nõukoja roll on olla ministeeriumi kriitiliseks ja avalikuks partneriks kooli huvitavaks muutmisel. 

Lisaks nõukojale kaasab Huvitav Kool mõttekodade ja avalike arutelude kaudu algatusse kõiki teisi haridusest huvitatud osapooli – lapsevanemaid, ettevõtjaid, õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vabaühendusi jne. 

Algatusel on palju partnerorganisatsioone, kellega koostöös toetab Huvitav Kool heade praktikate levimist. 

Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab Huvitava Kooli töörühm, kes kogub põhjendatud ettepanekuid kooli huvitavamaks muutmiseks haridussõpradelt, koordineerib ja korraldab tehtud ettepanekute süstematiseerimist, jälgib ettepanekute elluviimist ning teavitab sellest avalikkust ja ärgitab ühiskondlikku debatti kooli huvitavuse teemal. Töörühma tööd koordineerib ministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna nõunik Pille Liblik.

Kooli huvitavaks muutmine on iga õpilase, õpetaja, koolijuhi, koolipidaja, lapsevanema ja hariduse sõbra võimalus ning vastutus.

Kõigil huvilistel on võimalik algatuse tegemistega kursis olla ning kaasa rääkida siinse blogi ja meie Facebooki lehe kaudu: www.facebook.com/huvitavkool.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar