Ootused huvitavale koolile

Huvitav kool on õppiv organisatsioon, mis teadvustab erinevaid motivatsiooniallikaid, toetab neid kombineerides õpimotivatsiooni ning aitab kaasa elukestva õppija kujundamisele.

Huvitavat kooli iseloomustavad avatus, loovust ja intellektuaalset pingutust soosiv õpe ning mitmekesiste valikute ja otsustusvõimaluste pakkumine.


Huvitavas koolis:
👉on teadmiste ja oskuste omandamine huvitav;
👉õpilased on motiveeritud õppima ja tunnevad sellest rõõmu; 
👉õppimine, õpetamine ja arenemine on võimetekohane ning kool pakub piisavat akadeemilist pingutust; 
👉selgitatakse välja lapse huvid, neid arendatakse ja toetatakse; 
👉kool on avatud ning kaasab lapsevanemaid ja kogukonda; 
👉õpilased, õpetajad, koolitöötajad tunnevad end koolis hästi ja turvaliselt; 
👉kool teeb koostööd teiste koolide ja kooliväliste organisatsioonidega; 
👉õpilastele pakutakse valikuid ja soositakse nende oma initsiatiivi; 
👉õpetajatele on tagatud võimalused enda pidevaks täiendamiseks.

Kooli huvitavuse hindamiseks tuleb vaadata nii tulemust kui protsessi ehk hinnata nii riikliku õppekava üldpädevuste saavutatust ja õpilaste oskuste taseme tõusu, kui ka osapoolte rahulolu kooliga.

Oma nägemuse huvitavast koolist on algatuse käigus esitanud paljud õpetajad, koolijuhid, õpilased, lapsevanemad ja hariduse sõbrad. Lähemalt saab nende arvamustega tutvuda siin.


Joonmeedia.ee