reede, 29. august 2014

Huvitavamale koolile kaasa aitavad muutused üldhariduses algaval 2014/15 õppeaastal

Juba esmaspäeval algabki Eesti koolides uus ja huvitav õppeaasta, mis toob endaga kaasa mitmeid muutusi. Täpsemalt saab neist lugeda Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee.


Riiklikud õppekavad
  • Jõustuvad uuendatud riiklikud ainekavad. Koolidel on uuendatud ainekavadele üleminekuks aega 2015. a 1. septembrini.
  • Õppekavades on täiendatud üldpädevusi, mida tuleb arendada kõigis õppeainetes: täpsustatud sotsiaalset ja kodanikupädevust, matemaatikapädevus on seotud loodusteaduste ja tehnoloogia alase pädevusega ning lisatud on digipädevus, mis e-riigis on vajalik inimeste digioskuste parandamiseks. 
  • Õpetajatel on rohkem valikuvabadust ainesisu käsitlemisel ja neilt oodatakse keskendumist õppekavade olulistele põhimõtetele: loovusele, ettevõtlikkusele, aineülesusele ja lõimingule. Uuendustega ei kaasne õppeprotsessi põhimõttelist ümberkorraldamist, kuid õpe eeldab senisest suuremat praktilist tegevust.

Eksamid, tasemetööd ja koolide järelevalve ehk riiklik välishindamine
  • Koolide riiklik järelevalve keskendub senisest enam sisulise tegevuse hindamisele dokumentide kontrolli asemel. Lisaks numbrilistele tegevusnäitajatele luuakse ühtsed rahuloluküsimustikud, mis aitavad hinnata õpilase arengukeskkonda ja anda kogukonnale mitmekesisemat tagasisidet kooli kohta.
  • Võetakse kasutusele e-testid, mis annavad õpetajatele lisavõimalusi kujundaval ning kokkuvõtva hindamisel. 
  • 2014. aastal rakendus uus riigieksamite mudel. Lähiaastatel ei ole plaanis olulisi muutusi riigieksamite korralduses.

Õpetajaamet
  • Õpetajate töötasu tõus on jätkuvalt prioriteet.
  • Ülikoolide juures alustavad tööd õpetajahariduse kompetentsikeskused, mille siht on õpetajahariduse ajakohasena hoidmine. 
  • Uuendatakse õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppesüsteemi: määratakse kindlaks täiendusõppe olulisimad valdkonnad. Kujundatakse selge ülesannete ja vastutuse jaotus täiendusõppe planeerimisel, korraldamisel, läbiviimisel ja mõju hindamisel.

esmaspäev, 25. august 2014

Hooliv klass on koolirõõmu aluseks


Projektis „Hooliv klass“ on võetud eesmärgiks algatada kooli ja noorsootöö koostöö, et tekitada muutus noorte sotsiaalsetes pädevustes ja rõhutada klassikaaslaste omavahelise läbisaamise olulisust. Projektijuht Marit Kannelmäe-Geerts sihtasutusest Archimedes tutvustab algatust lähemalt ning kutsub Harjumaa ja Tallinna 6.-7. klasse osalema.


Suur osa Eesti noortest veedavad enamiku oma päevast koolis. Head tulemused ja eduelamus koolis lihtsustavad oluliselt tulevases elus hakkama saamist. „Õppimine algab suhtest ja turvatundest,“ ütleb Siim Värv, projekti üks koolitajatest. Koolis luuakse eeldusi nii heaks enesetundeks olevikus kui ka tulevikus ja see on iga noore jaoks oluline. Küll aga toimub see keskkonnas, mida iga noor ei ole saanud enda jaoks valida ja mille muutmiseks napib neil sageli oskusi. Üha rohkem märgatakse keskkonna mõju noore õpimotivatsioonile ja –tulemustele ning rõhutatakse vajadust selle muutmiseks. On teada, et peale raskuste õppetöös on noorte toimetuleku takistusteks koolis sotsiaalsete suhete loomine ja olemus ning kiusamine, mis sageli omakorda halva õppeedukuse põhjuseks.

Ebameeldivaks või lihtsalt raskeks muutunud olukorra lahendamisel koolis vajab noor kogenud ja heatahtliku täiskasvanu tuge. Samuti on oluline, et praktiline muutus toimuks noore jaoks just klassikeskkonnas. Kooliülesed väärtused, mis toetavad avatust ja hoolivust, ei pruugi jõuda tegudeni, mis mõjutavad noore enesetunnet tema lähimas õpikeskkonnas.

Pilootprojekt “Hooliv klass”, on mõeldud Harjumaa ja Tallinna 6.-7. klassidele eesmärgiga õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. Kandideerimistähtaeg projektis osalemiseks on 27. august.

Idee projekti elluviimiseks on Eesti Noorsootöö Keskuses küpsenud juba mõned aastad. Praktikas on saadud julgustust Tartus ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames algatatud projektist „Innustavad teod kooliraskustes noortele“. Siim Värv väidab: “Enda nägemust kahe paralleeli ristumiseks ja põimumiseks olen saanud kasutada Tartu projekti raames, kui me meeskond võttis oma eesmärgiks noortekeskuste ja koolide koostöö arendamise. Programmi käigus kohtusid noorsootöötajad esmalt konkreetse klassi konkreetsete õpetajate, klassijuhataja ning juhtkonnaga, et pakkuda oma tuge laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. Koostöös loodi just antud klassi vajadusi arvestav sekkumisprogramm – noorsootöötajad kohtusid õpilastega nii koolis kui väljaspool kooli (kokku toimus ühe klassiga 12 kohtumist) ning olid seda tehes pidevas koostöös klassijuhatajaga. Klassijuhatajate tagasiside on, et kohtumiste tulemusena paranes õpilaste koostöö ning suurenes klassisisene hoolivus. Programmi puhul on eriti oluline see, et kogu töö toimus kahe osapoole koostöös.“ Projekti „Hooliv klass“ esimesi tulemusi oodatakse 2014. aasta lõpuks.

Tartu näite põhjal lisab teine projekti koolitaja Anne Õuemaa: „Koolitöötajad on valmis tegema koostööd ja panustama, et suurendada klassi meeskonnatunnet ning luua põnevaid ja kaugemale ulatuvaid noortealgatusi, mis aitavad muuta kogu koolikeskkonda nii õpetajatele kui ka õpilastele nauditavamaks. Noorsootöö jaoks on see kvalitatiivne hüpe. Oleme liikunud sotsiaalsete probleemide lahenduste disainimisele. Formaalõppe ja mitteformaalse õppe meetodite kombineerimisel loome koolimeeskonnad, kus kummagi suuna eksperdid saavad panustada koostöösse, õppida teineteiselt ja leida ühiselt uusi lahendusi kooli muutmisel toetavamaks.“

Projekti kaugem eesmärk on innustada ka teisi koole ja noorsootöö asutusi sarnaselt koostööd tegema, et leida ühiseid lahendusi ja tegevusi noortele, keda mõlemad osapooled igapäevaselt „oma noorteks“ peavad. „Olen jõudnud veendumisele, et formaal-ja mitteformaalharidus on tervik ja enam ei ole "minu" kooli noored ja "minu" noortekeskuse noored vaid on "meie noored", kellega koos soovime olla hoolivad, õnnelikud, eluga ise hakkama saavad tegijad,“ täiendab projekti kolmas koolitaja Hele Riit-Vällik.

Projekti teostab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ja selle elluviimist toetab Eesti Noorsootöö Keskus. Kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav: http://euroopa.noored.ee/uudised/hoolivklass/