reede, 29. august 2014

Huvitavamale koolile kaasa aitavad muutused üldhariduses algaval 2014/15 õppeaastal

Juba esmaspäeval algabki Eesti koolides uus ja huvitav õppeaasta, mis toob endaga kaasa mitmeid muutusi. Täpsemalt saab neist lugeda Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee.


Riiklikud õppekavad
  • Jõustuvad uuendatud riiklikud ainekavad. Koolidel on uuendatud ainekavadele üleminekuks aega 2015. a 1. septembrini.
  • Õppekavades on täiendatud üldpädevusi, mida tuleb arendada kõigis õppeainetes: täpsustatud sotsiaalset ja kodanikupädevust, matemaatikapädevus on seotud loodusteaduste ja tehnoloogia alase pädevusega ning lisatud on digipädevus, mis e-riigis on vajalik inimeste digioskuste parandamiseks. 
  • Õpetajatel on rohkem valikuvabadust ainesisu käsitlemisel ja neilt oodatakse keskendumist õppekavade olulistele põhimõtetele: loovusele, ettevõtlikkusele, aineülesusele ja lõimingule. Uuendustega ei kaasne õppeprotsessi põhimõttelist ümberkorraldamist, kuid õpe eeldab senisest suuremat praktilist tegevust.

Eksamid, tasemetööd ja koolide järelevalve ehk riiklik välishindamine
  • Koolide riiklik järelevalve keskendub senisest enam sisulise tegevuse hindamisele dokumentide kontrolli asemel. Lisaks numbrilistele tegevusnäitajatele luuakse ühtsed rahuloluküsimustikud, mis aitavad hinnata õpilase arengukeskkonda ja anda kogukonnale mitmekesisemat tagasisidet kooli kohta.
  • Võetakse kasutusele e-testid, mis annavad õpetajatele lisavõimalusi kujundaval ning kokkuvõtva hindamisel. 
  • 2014. aastal rakendus uus riigieksamite mudel. Lähiaastatel ei ole plaanis olulisi muutusi riigieksamite korralduses.

Õpetajaamet
  • Õpetajate töötasu tõus on jätkuvalt prioriteet.
  • Ülikoolide juures alustavad tööd õpetajahariduse kompetentsikeskused, mille siht on õpetajahariduse ajakohasena hoidmine. 
  • Uuendatakse õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppesüsteemi: määratakse kindlaks täiendusõppe olulisimad valdkonnad. Kujundatakse selge ülesannete ja vastutuse jaotus täiendusõppe planeerimisel, korraldamisel, läbiviimisel ja mõju hindamisel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar