kolmapäev, 29. august 2018

2018/2019 õppeaasta

Kooliaasta alguse pressikonverentsil rääkis minister Mailis Reps, et algaval õppeaastal on tähelepanu all alushariduse kättesaadavus ja kvaliteet, uued tasuta digiõpikud võimaldavad õpet põnevamaks muuta ning õpetajaameti väärtustamiseks antakse esmakordselt üle riiklikud hariduspreemiad.

Kooliaasta 2018/2019 tähtsamad tegevused (täismahus)
Kooliaasta 2018/2019 tähtsamate tegevuse lühem ülevaade
Kooliaasta 2018/2019 arvudes

Mõned huvitavamad nopped muutustest ja uudistest:


Algab uue alushariduse seaduse väljatöötamine

Kättesaadav ja kvaliteetne alusharidus peab olema haridussüsteemi lahutamatu osa. Seepärast otsitakse lahendusi, kuidas tagada koostöös omavalitsustega kõigile lastele osaliselt või täielikult tasuta lasteaiakoht.  Rohkem pööratakse tähelepanu tugiteenustele ja erilist hoolt vajavatele lastele. Üldvisiooniks on seostada lasteaia õppekava enam kooli omaga.

Digiõpikuid kasutatakse koolides üha rohkem
Uued tasuta digiõpikud ja muud digitaalsed õppematerjalid võimaldavad õpet põnevamaks muuta ja teevad laste koolikotid kergemaks.
Üle 150 üldhariduskooli saavad uue labori, mitmed kutsekoolid õppe võimalusi laiendava simulaatori.
Riik toetab koole arvutite jt digiseadmete soetamisel. Sh muutub üldhariduskoolide internetiühendus paremaks ja kiiremaks.

Loobume põhikooli lõpueksamitest

Haridus - ja Teadusministeerium asub kavandama muutusi eksamikorralduses, eksamiteks õppimisest olulisem on teadmiste, oskuste ja analüüsivõime kujundamine.
Eesmärk – mitmekesisem tagasiside õppetöö korraldamiseks ja koolide tulemuslikkuse jälgimiseks, eksamitega seotud koormuse vähendamine.

Kavandatakse muudatusi, millega on gümnaasiumi lõpetajal võimalik valida lõpueksameid senisest suurema hulga ainete vahel. See toetab õpilaste sujuvamat liikumist edasisel haridusteel ja annab ka riigile laiemat tagasisidet õpitulemuste kohta. Plaanis on luua võimalus sooritada gümnaasiumi lõpus tasuta rahvusvaheline inglise keele eksam C1 tasemel.

Hariduslike erivajadustega laste õppe võimalused paranevad

Jõustunud seadusemuudatused annavad koolidele ja koolipidajatele rohkem võimalusi individuaalsetest vajadustest lähtuva õppe korraldamiseks, sh tugisüsteemide rakendamiseks.
Riik toetab koolipidajaid, et hariduslike erivajadustega õpilasi paremini toetada ja õpetada, samuti aitame kaasajastada koolide õpikeskkonda.

Üldhariduskoolid, õpilased, õpetajad 

Üldhariduskoole on algaval õppeaastal 533.
Õpilaste koguarv (~150 tuhat) lähiaastatel kasvab, kuid 1. klassi laste arv hakkab vähenema.
Koolides töötab 14 905 õpetajat 12 372 ametikohal, st märkimisväärne hulk osakoormusega.

Riik väärtustab õpetajaametit palgatõusu ja hariduspreemiatega

Palgatõus jätkub,  2019. aastal tõstetakse õpetajate miinimumpalk vähemalt 1250 eurole, õpetajate keskmine palk kerkib 1500 euroni.
Tõstetakse lasteaiaõpetajate töötasu võrdseks üldhariduskooli õpetajate tasu alammääraga.
Oktoobris antakse esmakordselt üle riiklikud hariduspreemiad: 9 aastapreemiat ja 1 elutööpreemia.
Õpetajate järelkasvu tagamiseks asume välja töötama täiendavaid lahendusi.

2019 tähistame riigikeele 100. aastapäeva

HTM kuulutab 2019. aasta eesti keele aastaks, et tähistada juubelit ja juhtida tähelepanu vajadusele eesti keelt oskuslikult kasutada ja arendada.
Riik toetab jätkuvalt eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte õpet.
Lasteaedades eesti keele õpe tähelepanu alla.
Septembris avatakse eesti keele B1-taseme tasuta e-õppe kursuse Keeletee uued peatükid.
Allikas: HTMi pressiteade.

teisipäev, 28. august 2018

Tallinna 21. Koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kool kasutab noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamiseks mitmeid mooduseid – seda kõike eesmärgiga kasvatada õppijais ettevõtlikkust, iseendale töökohti loovaid ja innovaatilisi ühiskonnaliikmeid. Selleks on kool ettevõtlusõppe integreerinud õppekavadesse kõikides kooliastmetes. 

Kooli direktori asetäitja-arendusjuht Juta Hirve sõnul õpetavad nad ettevõtlusõpet igapäevaeluga seostatult. „Põhiosa õppemahust on suunatud praktilisele tegevusele ja loovuse arendamisele. Õppetöö käigus kogutakse teavet erinevate elukutsete ja selleks vajalike oskuste kohta, tutvutakse töötaja ja ettevõtja (tööandja) rollidega, õpitakse hindama oma oskusi, soove, arenguvajadusi ning võimalusi, hindama nii töötaja kui ettevõtja rolli,“ selgitas Hirv. 

Hirv rääkis, et ettevõtlusõpe on Tallinna 21. Koolis tihedalt lõimitud mitmete õppeainetega, toetades matemaatikat, tehnoloogiat, karjääriõpet, elukutsevalikut. Lisaks arendab võõrkeelte ning digitaalseid oskusi. „Oleme uuenev ja muutunud õpikäsitusega innovaatiline kool, omades eestvedavat rolli Tallinna koolide hulgas,“ tundis ta head meelt. 

Majandusõpetus juba 2. klassis

Koolis saavad ettevõtlusõpetusest osa juba 2. klassi õpilased. Näiteks alustati 2016. aastal koolis uue õppesuunaga – Ettevõtlus-robootika. Lisaks uuendati I kooliastmes õppekava, kus Junior Achievementi algkooli programmi „7 sammu” abiga näidatakse algkooliõpilastele praktilise õppe kaudu hariduse ja töökoha vahelist seost. „Programmi kasutamine aitab õpilastel tunnetada iseenda rolli ühiskonnas ja mõista, kui tähtis on osata koos töötada ehk kuidas me sõltume millegi saavutamisel üksteisest,“ selgitas Hirv. 

Tallinna 21. Kool on tugevate õpilasfirmade kasvulava. 2018. a õpilasfirmade võistlusel sai 2. koha ning Edu ja Tegu eriauhinna Best Ice, mis on juba praeguses staadiumis jõudnud reaalse koostööni suurettevõtjaga ning näidanud häid müüginumbreid. Ettevõte toodab kodumaistest kommidest käsitööjäätist.
Näiteks kujundasid õpilased programmi raames päris oma jäätise. „Esmalt sai igaüks oma fantaasiat kasutades luua oma unistuste jäätise ning hiljem juba rühmatöös ideid jagada. Vahva oli see, et õpilased said läbi grupitöö oma kaaslastega paremateks sõpradeks, said võimaluse oma valikuid argumenteerida ning lõpuks said parimad, ehk tegelikult kõik, ka auhinnad,“ rääkis Hirv. Programm andis lastele võimaluse saada teada, kuidas valmib jäätis, pöörati tähelepanu koostise, koguse ja hinna suhtele, valmistada reklaami ning teha esitlusi. 


Väikesed ettevõtjad

2015./2016. õppeaastal uuendati kooli õppekava II kooliastme õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks. Selle eesmärk on, et õpilased saavutaksid õpimudeli kaudu uued teadmised-oskused nii õppetunnis kui väljaspool kooli. Just sel põhjusel käivitus koostöös Junior Achievementiga ka 5. klasside õpilastele eksperimentaalne ja Eestis uudne mini-mini õpilasfirmade programm „Väike ettevõtja“. 

Programmi kaudu innustatakse õpilasi iseseisvalt ja meeskonnana tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustust. „Õpilased suunatakse leidma jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning neil aidatakse kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust,“ selgitas Hirv. 

„Õpilased on programmi käigus saanud kokku puutuda väga paljude erinevate tegevuste ja väljunditega. Näiteks toimus Tallinna Kesklinnakoolide Liidu koolide ühine heategevuskontsert „Märka ja aita“, mille raames müüsid õpilasfirmade õpilased kontserdikülastajatele enda koostatud retseptidest valmistatud tervislikke jooke,“ rääkis Hirv. „Kusjuures heategevusliku ettevõtmise kasumiks osutus ligi 700 eurot, mis annetati terviseprobleemidega viielapselisele perele, kus lapsi kasvatab vaid vanaisa,“ tundis ta head meelt. 
Õppeperioodi jooksul on lastele abiks ja nõuandjateks olnud varasema eduka õpilasfirma kogemusega ja erikoolitusprogrammi läbinud nooremmentorid ning 12. klasside õpilasfirmade vilistlased, kes on jaganud enda õpikogemust tundides, nõustanud toodete arendamisel ja müügiesitlustel. 

„Mini-min firma programm on üks koolis kasutatavast põhimõttest, et õppimine on järjepidev protsess, kus nooremates klassides omandatavaid teadmisi ja oskusi süvendatakse järgnevatel kooliastmetel,“ selgitas Hirv. 

Praktilisel eesmärgil tuleb õppesse kaasata ka praktikuid. Kooli lastevanematest ja vilistlastes ettevõtjad külastavad kooli igal kooli sünnipäeval ja igal ettevõtlusnädalal ning tutvustavad on firmat, tööd, juhtimiseks vajalikke isikuomadusi jne. Lisaks viiakse läbi ettevõttekülastusi ja räägitakse ettevõtlusest, oma uksed on avanud ja kaasa löövad kümmekond ettevõtet. 

Väärtus kogu eluks 

Mini-mini firma programmis osalenud õpilased peavad saadud kogemust väärtuslikuks ning hindavad saadud kogemusi ning teadmisi kõrgelt. Siin on vaid mõned nopped õpilaste arvamusest: 
  • tunnid on huvitavad ja teistmoodi, valmistavad ette eluks, panevad mõtlema tuleviku ja karjäärivõimaluste üle; 
  • meeldib õppida ja tegutseda koos kaaslastega, teha praktilisi ülesandeid; 
  • majandusteadmisi on eluks vaja; 
  • õppisime töö ja palga teemat, oma tuleviku ja karjäärivõimaluste selgitamist, ettevõtte ja mini-mini firmade loomist; 
  • kõige toredamaks kogemuseks oli müük ja müügikoha kujundamine jõululaadal ja heategevuskontserdil; 
  • müügikogemus oli vahva, oli nagu päris töö, teenisime esimene tasu, tegelesime heategevusega – hea tunne oli, kui ostjad kiitsid ja tunnustasid. 
Rahvusvaheline ühisõpilasfirmade programm CBEweB 

Tallinna 21. kooli gümnaasiumiõpilased moodustasid eelmisel õppeaastal 12 õpilasfirmat ning kõik nad tegutsesid õppeaasta vältel väga edukalt. „Noored leiutasid 3D prinditud juhtmekaitseid iPhone toodetele, valmistasid kitsepiimast jäätist, töötasid välja teatri-, kontserdi- ja spordivõistluste piletite vahendusportaali, tootsid lipse, valmistasid taimeteed ja puidust jalgratta sadulaid ning muud huvitavat,“ tutvustas Hirv. 

Kool teeb aktiivset koostööd ka rahvusvahelisel tasandil. „Nii lõime kaasa Junior Achievement Eesti algatatud kolmeaastases INTERREGI Kesk-Läänemeremaade ühisõpilasfirmade projektis CBEwB, kus osaleme täisväärtuslike partneritena,“ rääkis Hirv. 12. klassi õpilaste juhtimisel toimus novembris rahvusvaheliste õpilasfirmade algusseminar. „Seminari käigus loodi 26 Eesti-Rootsi-Läti-Soome partnerõpilasfirmat, neist kolmes osalesid meie kooli lapsed,“ rääkis Hirv. 

Seminaril jagati tööülesanded ning lepiti kokku ühistes eesmärkides. Edasi suheldi interneti vahendusel ning lahendati koos probleeme. Külastati koostööpartnereid ning osaleti koos rahvusvahelistel laatadel, kus sageli müüdi tooteid ühiselt. 


10 aastat rahvusvahelist majanduspraktikat

„Tallinna 21. kooli õpilastel oli juba kümnendat aastat võimalus osaleda Saksamaa Liitvabariigis Schleswig-Holsteini liidumaal Flensburgis kahenädalasel praktikal ühes ettevõttes. Osaleda said 11. ja 12. klasside õpilased, kes on valinud 3. võõrkeeleks saksa keele,“ selgitas Hirv. 

Projekti koostööpartneriks on inglise keele süvaõppega gümnaasium Auguste Victoria Schule. Tulevased praktikandid esitasid nõuetekohase Europass formaadis saksa- või inglisekeelse CV ja motivatsioonikirja. Praktika lõpus said õpilased ettevõttelt vormikohase tunnistuse. 

Allikas: Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu.

reede, 10. august 2018

Haridus 2.0 täitsa otse koju kätte!

Mine tea, võib-olla on haridus 2.0 veebipõhine ja täiesti virtuaalne. Haridus 2.0 Arvamusfestivalil ala selle poole igatahes pürgib. Otseülekannet mõlema päeva aruteludest saab vaadata Huvitava Kooli blogist.

VAATA OTSEÜLEKANNET SIIT!

Hääd nautimist. Kirjuta oma mõtted ja tagasiside meile Facebooki või blogisse kommentaariumisse.