teisipäev, 28. august 2018

Tallinna 21. Koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kool kasutab noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamiseks mitmeid mooduseid – seda kõike eesmärgiga kasvatada õppijais ettevõtlikkust, iseendale töökohti loovaid ja innovaatilisi ühiskonnaliikmeid. Selleks on kool ettevõtlusõppe integreerinud õppekavadesse kõikides kooliastmetes. 

Kooli direktori asetäitja-arendusjuht Juta Hirve sõnul õpetavad nad ettevõtlusõpet igapäevaeluga seostatult. „Põhiosa õppemahust on suunatud praktilisele tegevusele ja loovuse arendamisele. Õppetöö käigus kogutakse teavet erinevate elukutsete ja selleks vajalike oskuste kohta, tutvutakse töötaja ja ettevõtja (tööandja) rollidega, õpitakse hindama oma oskusi, soove, arenguvajadusi ning võimalusi, hindama nii töötaja kui ettevõtja rolli,“ selgitas Hirv. 

Hirv rääkis, et ettevõtlusõpe on Tallinna 21. Koolis tihedalt lõimitud mitmete õppeainetega, toetades matemaatikat, tehnoloogiat, karjääriõpet, elukutsevalikut. Lisaks arendab võõrkeelte ning digitaalseid oskusi. „Oleme uuenev ja muutunud õpikäsitusega innovaatiline kool, omades eestvedavat rolli Tallinna koolide hulgas,“ tundis ta head meelt. 

Majandusõpetus juba 2. klassis

Koolis saavad ettevõtlusõpetusest osa juba 2. klassi õpilased. Näiteks alustati 2016. aastal koolis uue õppesuunaga – Ettevõtlus-robootika. Lisaks uuendati I kooliastmes õppekava, kus Junior Achievementi algkooli programmi „7 sammu” abiga näidatakse algkooliõpilastele praktilise õppe kaudu hariduse ja töökoha vahelist seost. „Programmi kasutamine aitab õpilastel tunnetada iseenda rolli ühiskonnas ja mõista, kui tähtis on osata koos töötada ehk kuidas me sõltume millegi saavutamisel üksteisest,“ selgitas Hirv. 

Tallinna 21. Kool on tugevate õpilasfirmade kasvulava. 2018. a õpilasfirmade võistlusel sai 2. koha ning Edu ja Tegu eriauhinna Best Ice, mis on juba praeguses staadiumis jõudnud reaalse koostööni suurettevõtjaga ning näidanud häid müüginumbreid. Ettevõte toodab kodumaistest kommidest käsitööjäätist.
Näiteks kujundasid õpilased programmi raames päris oma jäätise. „Esmalt sai igaüks oma fantaasiat kasutades luua oma unistuste jäätise ning hiljem juba rühmatöös ideid jagada. Vahva oli see, et õpilased said läbi grupitöö oma kaaslastega paremateks sõpradeks, said võimaluse oma valikuid argumenteerida ning lõpuks said parimad, ehk tegelikult kõik, ka auhinnad,“ rääkis Hirv. Programm andis lastele võimaluse saada teada, kuidas valmib jäätis, pöörati tähelepanu koostise, koguse ja hinna suhtele, valmistada reklaami ning teha esitlusi. 


Väikesed ettevõtjad

2015./2016. õppeaastal uuendati kooli õppekava II kooliastme õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks. Selle eesmärk on, et õpilased saavutaksid õpimudeli kaudu uued teadmised-oskused nii õppetunnis kui väljaspool kooli. Just sel põhjusel käivitus koostöös Junior Achievementiga ka 5. klasside õpilastele eksperimentaalne ja Eestis uudne mini-mini õpilasfirmade programm „Väike ettevõtja“. 

Programmi kaudu innustatakse õpilasi iseseisvalt ja meeskonnana tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustust. „Õpilased suunatakse leidma jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning neil aidatakse kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust,“ selgitas Hirv. 

„Õpilased on programmi käigus saanud kokku puutuda väga paljude erinevate tegevuste ja väljunditega. Näiteks toimus Tallinna Kesklinnakoolide Liidu koolide ühine heategevuskontsert „Märka ja aita“, mille raames müüsid õpilasfirmade õpilased kontserdikülastajatele enda koostatud retseptidest valmistatud tervislikke jooke,“ rääkis Hirv. „Kusjuures heategevusliku ettevõtmise kasumiks osutus ligi 700 eurot, mis annetati terviseprobleemidega viielapselisele perele, kus lapsi kasvatab vaid vanaisa,“ tundis ta head meelt. 
Õppeperioodi jooksul on lastele abiks ja nõuandjateks olnud varasema eduka õpilasfirma kogemusega ja erikoolitusprogrammi läbinud nooremmentorid ning 12. klasside õpilasfirmade vilistlased, kes on jaganud enda õpikogemust tundides, nõustanud toodete arendamisel ja müügiesitlustel. 

„Mini-min firma programm on üks koolis kasutatavast põhimõttest, et õppimine on järjepidev protsess, kus nooremates klassides omandatavaid teadmisi ja oskusi süvendatakse järgnevatel kooliastmetel,“ selgitas Hirv. 

Praktilisel eesmärgil tuleb õppesse kaasata ka praktikuid. Kooli lastevanematest ja vilistlastes ettevõtjad külastavad kooli igal kooli sünnipäeval ja igal ettevõtlusnädalal ning tutvustavad on firmat, tööd, juhtimiseks vajalikke isikuomadusi jne. Lisaks viiakse läbi ettevõttekülastusi ja räägitakse ettevõtlusest, oma uksed on avanud ja kaasa löövad kümmekond ettevõtet. 

Väärtus kogu eluks 

Mini-mini firma programmis osalenud õpilased peavad saadud kogemust väärtuslikuks ning hindavad saadud kogemusi ning teadmisi kõrgelt. Siin on vaid mõned nopped õpilaste arvamusest: 
  • tunnid on huvitavad ja teistmoodi, valmistavad ette eluks, panevad mõtlema tuleviku ja karjäärivõimaluste üle; 
  • meeldib õppida ja tegutseda koos kaaslastega, teha praktilisi ülesandeid; 
  • majandusteadmisi on eluks vaja; 
  • õppisime töö ja palga teemat, oma tuleviku ja karjäärivõimaluste selgitamist, ettevõtte ja mini-mini firmade loomist; 
  • kõige toredamaks kogemuseks oli müük ja müügikoha kujundamine jõululaadal ja heategevuskontserdil; 
  • müügikogemus oli vahva, oli nagu päris töö, teenisime esimene tasu, tegelesime heategevusega – hea tunne oli, kui ostjad kiitsid ja tunnustasid. 
Rahvusvaheline ühisõpilasfirmade programm CBEweB 

Tallinna 21. kooli gümnaasiumiõpilased moodustasid eelmisel õppeaastal 12 õpilasfirmat ning kõik nad tegutsesid õppeaasta vältel väga edukalt. „Noored leiutasid 3D prinditud juhtmekaitseid iPhone toodetele, valmistasid kitsepiimast jäätist, töötasid välja teatri-, kontserdi- ja spordivõistluste piletite vahendusportaali, tootsid lipse, valmistasid taimeteed ja puidust jalgratta sadulaid ning muud huvitavat,“ tutvustas Hirv. 

Kool teeb aktiivset koostööd ka rahvusvahelisel tasandil. „Nii lõime kaasa Junior Achievement Eesti algatatud kolmeaastases INTERREGI Kesk-Läänemeremaade ühisõpilasfirmade projektis CBEwB, kus osaleme täisväärtuslike partneritena,“ rääkis Hirv. 12. klassi õpilaste juhtimisel toimus novembris rahvusvaheliste õpilasfirmade algusseminar. „Seminari käigus loodi 26 Eesti-Rootsi-Läti-Soome partnerõpilasfirmat, neist kolmes osalesid meie kooli lapsed,“ rääkis Hirv. 

Seminaril jagati tööülesanded ning lepiti kokku ühistes eesmärkides. Edasi suheldi interneti vahendusel ning lahendati koos probleeme. Külastati koostööpartnereid ning osaleti koos rahvusvahelistel laatadel, kus sageli müüdi tooteid ühiselt. 


10 aastat rahvusvahelist majanduspraktikat

„Tallinna 21. kooli õpilastel oli juba kümnendat aastat võimalus osaleda Saksamaa Liitvabariigis Schleswig-Holsteini liidumaal Flensburgis kahenädalasel praktikal ühes ettevõttes. Osaleda said 11. ja 12. klasside õpilased, kes on valinud 3. võõrkeeleks saksa keele,“ selgitas Hirv. 

Projekti koostööpartneriks on inglise keele süvaõppega gümnaasium Auguste Victoria Schule. Tulevased praktikandid esitasid nõuetekohase Europass formaadis saksa- või inglisekeelse CV ja motivatsioonikirja. Praktika lõpus said õpilased ettevõttelt vormikohase tunnistuse. 

Allikas: Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar