kolmapäev, 29. august 2018

2018/2019 õppeaasta

Kooliaasta alguse pressikonverentsil rääkis minister Mailis Reps, et algaval õppeaastal on tähelepanu all alushariduse kättesaadavus ja kvaliteet, uued tasuta digiõpikud võimaldavad õpet põnevamaks muuta ning õpetajaameti väärtustamiseks antakse esmakordselt üle riiklikud hariduspreemiad.

Kooliaasta 2018/2019 tähtsamad tegevused (täismahus)
Kooliaasta 2018/2019 tähtsamate tegevuse lühem ülevaade
Kooliaasta 2018/2019 arvudes

Mõned huvitavamad nopped muutustest ja uudistest:


Algab uue alushariduse seaduse väljatöötamine

Kättesaadav ja kvaliteetne alusharidus peab olema haridussüsteemi lahutamatu osa. Seepärast otsitakse lahendusi, kuidas tagada koostöös omavalitsustega kõigile lastele osaliselt või täielikult tasuta lasteaiakoht.  Rohkem pööratakse tähelepanu tugiteenustele ja erilist hoolt vajavatele lastele. Üldvisiooniks on seostada lasteaia õppekava enam kooli omaga.

Digiõpikuid kasutatakse koolides üha rohkem
Uued tasuta digiõpikud ja muud digitaalsed õppematerjalid võimaldavad õpet põnevamaks muuta ja teevad laste koolikotid kergemaks.
Üle 150 üldhariduskooli saavad uue labori, mitmed kutsekoolid õppe võimalusi laiendava simulaatori.
Riik toetab koole arvutite jt digiseadmete soetamisel. Sh muutub üldhariduskoolide internetiühendus paremaks ja kiiremaks.

Loobume põhikooli lõpueksamitest

Haridus - ja Teadusministeerium asub kavandama muutusi eksamikorralduses, eksamiteks õppimisest olulisem on teadmiste, oskuste ja analüüsivõime kujundamine.
Eesmärk – mitmekesisem tagasiside õppetöö korraldamiseks ja koolide tulemuslikkuse jälgimiseks, eksamitega seotud koormuse vähendamine.

Kavandatakse muudatusi, millega on gümnaasiumi lõpetajal võimalik valida lõpueksameid senisest suurema hulga ainete vahel. See toetab õpilaste sujuvamat liikumist edasisel haridusteel ja annab ka riigile laiemat tagasisidet õpitulemuste kohta. Plaanis on luua võimalus sooritada gümnaasiumi lõpus tasuta rahvusvaheline inglise keele eksam C1 tasemel.

Hariduslike erivajadustega laste õppe võimalused paranevad

Jõustunud seadusemuudatused annavad koolidele ja koolipidajatele rohkem võimalusi individuaalsetest vajadustest lähtuva õppe korraldamiseks, sh tugisüsteemide rakendamiseks.
Riik toetab koolipidajaid, et hariduslike erivajadustega õpilasi paremini toetada ja õpetada, samuti aitame kaasajastada koolide õpikeskkonda.

Üldhariduskoolid, õpilased, õpetajad 

Üldhariduskoole on algaval õppeaastal 533.
Õpilaste koguarv (~150 tuhat) lähiaastatel kasvab, kuid 1. klassi laste arv hakkab vähenema.
Koolides töötab 14 905 õpetajat 12 372 ametikohal, st märkimisväärne hulk osakoormusega.

Riik väärtustab õpetajaametit palgatõusu ja hariduspreemiatega

Palgatõus jätkub,  2019. aastal tõstetakse õpetajate miinimumpalk vähemalt 1250 eurole, õpetajate keskmine palk kerkib 1500 euroni.
Tõstetakse lasteaiaõpetajate töötasu võrdseks üldhariduskooli õpetajate tasu alammääraga.
Oktoobris antakse esmakordselt üle riiklikud hariduspreemiad: 9 aastapreemiat ja 1 elutööpreemia.
Õpetajate järelkasvu tagamiseks asume välja töötama täiendavaid lahendusi.

2019 tähistame riigikeele 100. aastapäeva

HTM kuulutab 2019. aasta eesti keele aastaks, et tähistada juubelit ja juhtida tähelepanu vajadusele eesti keelt oskuslikult kasutada ja arendada.
Riik toetab jätkuvalt eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte õpet.
Lasteaedades eesti keele õpe tähelepanu alla.
Septembris avatakse eesti keele B1-taseme tasuta e-õppe kursuse Keeletee uued peatükid.
Allikas: HTMi pressiteade.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar