neljapäev, 27. oktoober 2022

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustik – maailmahariduslikud teemad ja üldinimlikud väärtused

Üleilmne UNESCO ühendkoolide võrgustik loodi 1953. aastal, et edendada rahu maailmas. Rahvusvahelisse võrgustikku kuulub enam kui 11 000 õppeasutust 181 riigist. UNESCO ühendkoolide võrgustiku sees tegutseb 1989. aastast Läänemere Projekti võrgustik, kuhu kuuluvad koolid kõigist üheksast Läänemere äärsest riigist. 

Eestis tegutsevad UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustik ühise võrgustikuna alates aastast 2018. aastast. Võrgustiku tööd Eestis koordineerivad koostöös MTÜ Mondo ja Tartu loodusmaja.

UNESCO ühendkoolide võrgustikku kuulub  62 haridusasutust, kellest 54 on täisliikmed ning 8 kandidaadid (30.09.2022 seisuga). Võrgustiku liikmeteks saavad olla kõik EHISEs registreeritud haridusasutused (v.a. ülikoolid): üldharidus- ja kutsekoolid, huvikoolid, lasteaiad.


Mida tuleb teha selleks, et võrgustiku liikmeks saada?

Võrgustikuga liitumiseks tuleb haridusasutuse esindajal (nt õpetaja, huvijuht või koolijuht) ühendust võtta Eesti riikliku koordinaatoriga ning teada anda liitumissoovist: unescoschools@mondo.org.ee 

Sooviavalduse järel saadab riiklik koordinaator tervituskirja, milles on juhised edasiseks tegutsemiseks. Liikmeks saamiseks esitab haridusasutus oma tegevusplaani õppeaastaks ning kinnituskirja, millega kooli juhtkond väljendab soovi saada võrgustiku liikmeks. Pärast aastaplaani kinnitamist lisatakse kool kandidaatkoolide nimekirja ning meililisti ning kool saab võrgustiku tegevustes juba kandidaadina igakülgselt osaleda. Täisliikmeks võetakse kool vastu pärast üht tegutsemistaastat ja aastaaruande esitamist. Kandidaatide vastuvõtmine täisliikmeteks toimub võrgustiku aastakonverentsil. 


Milliseid võimalusi pakub võrgustik oma liikmetele?

Võrgustiku liikmetele pakume võimalust saada nõu ja tuge koordinaatoritelt võrgustikutegevuste elluviimisel haridusasutuses, maailmaharidusliku sisuga õppe- ja juhendmaterjale, koolitusi ja ühisüritusi. Tegevuste kalendris on näha juba traditsiooniks kujunenud, aga ka uued tegevused, millest võrgustiku liikmetel ja kandidaatidel on võimalus osa võtta.  

Kutsume haridusasutusi üles korraldama maailmapäevi või -nädalaid, viima läbi loodusvaatlusi ning lõimima kestliku arengu teemasid igapäevastesse õppetegevustesse. 

Lisaks korraldame noortekonkursse, maailmahariduslikel teemadel külalistunde koolidele, looduslaagreid, ekspeditsioone, seminare ja sõpruskohtumisi nii Eestis kui ka teistes võrgustiku riikides. 


Millised kohustused kaasnevad võrgustiku liikmeks olemisega?

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku liikmetelt eeldame UNESCO väärtuste, põhimõtete ja töö edendamist:

  • uuenduslike ja aktiivõppemeetodite kasutamine; 
  • turvalise, kestliku, vägivallavaba, kaasava ja mõjusa õpikeskkonna tagamine kõigile õpilastele; 
  • suhtlus ja koostöö teiste haridusasutustega. 

Võrgustiku haridusasutustes määratakse kontaktisik või töörühm, kes toetab kestliku arengu ja vastutustundliku maailmakodaniku teemadega tegelemist. Võrgustiku liikmed tähistatavad vähemalt kaht ÜRO teemapäeva ning osalevad vähemalt ühes rahvusvahelises UNESCO projektis, programmis või kamplaanias. Tegevused kavandatakse aastaplaanis ning iga aasta lõpus esitatakse aruanne toimunud tegevuste kohta.

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku aastakonverents Rakveres 2022.
Foto: MTÜ MondoAasta tippsündmused

Mida on võrgustikuga liitumine andnud haridusasutusele?

Värska Gümnaasiumi kogemus

Värska Gümnaasium õpetaja Helena Elgindy sõnul on võrgustikuga liitumine on andnud  koolile mitmekülgseid võimalusi – osaleda põnevates projektides ja konkurssidel, saada osa kvaliteetsetest ja õpilasi kaasavatest nüüdisaegsetest õppematerjalidest ning olla pidevas infovoos uutest võimalustest (näitused, töötoad, materjalid, riiklikud kui ka rahvusvahelised projektid) ja parimatest praktikatest. 

Õppematerjalides on rõhku pööratud õppijakesksele õppele, mis toetab õpilaste loovust, koostööoskust ning kriitilist mõtlemist. Mitmekülgsed materjalid ja pidevalt uuenevad õppevõimalused on toetanud meie koolis ka aineteülest lõimingut ning ühisprojekte nii kooli kui ka kogukonna sees. Õpetaja Helena julgustab kõiki koolijuhte maailmaharidust rohkem enda koolidesse tooma - see võimaldab kaasata kõiki õpetajaid ning toetab õpilaste arengut  ning õpetab hoolima nii loodusest kui inimestest meie ümber ja kaugemalgi. 

Maailmapäevad “Avasta Aafrikat” Värska Gümnaasiumis 2021 sügisel.
Foto: Värska Gümnaasium

“Värska Gümnaasiumi UNESCO ühendkoolide koordinaatorina olen ääretult tänulik ka koostöö ja tutvuste eest, mille olen saanud ühistelt seminaridelt ja koolitustelt. Kui tavaliselt on mu partneriteks vaid kas ainealased õpetajad aineseltsi kaudu või oma valla õpetajad geograafilise liigenduse teel, siis äkitselt olen ruumis õpetajate ja koolijuhtidega üle kogu Eesti, kellega mõelda samas taktis sarnaste küsimuste üle. On imetlusväärne, kui mitmekesised arutelud ja mõtted tekivad, sest ühe laua taga on nii ajaloo-, matemaatika-, muusika-, loodusainete-, noortekeskuste-, huvialaringide- ja huvitavate valikainete õpetajad. Taoline mitmekesisus ja eriilmeliste kogemuste rohkus on aidanud ka minul maailmahariduse edendamisel mitmekesisemalt teemadele läheneda. Rääkimata MTÜ Mondo ja Maailmakooli enda inimressursist, mis on ääretult toetav, abivalmis, lahendustele orienteeritud ning motiveeriv. Võrgustiku liikmena hindan väga taolist partnerlust ning koostöist meelelaadi”, kirjeldab õpetaja Helena oma senist kogemust võrgustiku koordinaatorina. 


Tamsalu Gümnaasiumi kogemus

Tamsalu Gümnaasiumi õpetaja Anne Kraubneri sõnul liituti võrgustikuga, sest tasakaalustatud maailmavaade, üldinimlikud ja ühiskondlikud väärtused, õpilaste eripära ja huvide arvestamine on koolis au sees ning võrgustiku liikmeks olemine võimaldab ennekõike õppimist mitmekesistada. “Meie koolis on gümnasistidel võimalus võtta valikaine “Globaliseeruv maailm”, mis just kasvatab ja kujundab eelnimetatud väärtusi”, selgitab õpetaja Anne. “Teeme koostööd Vao Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega rändeteemade käsitlemisel - selleks on kohtumised, rändelood ja kultuurivahetus”, täiendab ta. 

Tunnivälistest tegevustest on Tamsalu Gümnaasiumis traditsiooniks saanud juba kümme aastat toimuv maailmanädal, mis keskendub heategevusele, erinevatele töötubadele ja mille käigus toimub ka ÜRO matke. Õiglase kaubanduse sõpradena keskendutakse oktoobikuus sellealasele teavitustööle kohalikes kauplustes. Lisaks toimuvad erinevad tegevused (kokkamine õiglase kaubanduse retseptikogu kasutades, toodete märkamine kohalikes kauplustes, töötoad, e-tunnid jne) õpilaste ning õpetajate teadlikkuse tõstmiseks. Rõõmu valmistab see, et meie vilistlased tegelevad jätkuvalt õiglase kaubanduse põhimõtete tutvustamisega, viies läbi kakaotöötubasid koolides üle Eesti. 

Vilistlased Kert ja Geiri kakaotöötuba läbi viimas.
Foto: Tamsalu Gümnaasium

Oluliseks valdkonnaks võrgustikutöös on kestliku arengu eesmärkide tundmaõppimine ja nende seostamine eri õppeainetega. Tamsalu Gümnaasiumi kunstiõpetaja Reena Curphey eestvedamisel toimub kestliku arengu eesmärkide ja kliimamuutuste teema seostamine kunstiõpetusega. Juba kolm aastat on kool teinud koostööd selles valdkonnas Jaapani kooliga projektis ARTMILE, mille lõpptulemuseks on ühiselt maalitud pannoo kestliku arengu eesmärkide teemadel. 

Märkimata ei saa jätta koostööd eSwatini koolidega robootika valdkonnas. Videosilla abil on plaanis eSwatini kooliga programmeerimise ja robootika jätkukoolitus juba novembris. Meie õpilased osalesid töös suure õhinaga ja neile oli see uudne kogemus.

Koolisööklas keskendutakse toiduraiskamise vähendamisele ning seda teemat kajastavad ka õpilaste uurimustööd. Õpilaste loomingulise ettevõtmisena valmisid taarakastid pudelite sorteerimiseks. Loodusainete valdkonnas toetavad õppimist viktoriinid ja loodusvaatlused.

Võrgustiku liikmeks olemine mitmekesistab õppetööd ja annab õpetajatele võimaluse kasutada aktiivõppemeetodeid ning toetab kasvatustöös õppekava väärtusi. UNESCO võrgustiku liikmeks olemiseks on tarvis head meeskonda, ühtehoidvat ja üksteist toetavat kollektiivi, avatud meelega ning uuendustele aldist koolijuhti.


Millistel haridusasutustel soovitate võrgustikuga liituda?

UNESCO ühendkoolide võrgustik on sobilik kõigile koolidele ja lasteaedadele, kes soovivad õpetada noortele oskust näha suuremat pilti nii Eestis kui maailmas toimuvast ning näidata neile, et muutused algavad meist endist. Võrgustikus osalemine annab õpilastele ja õpetajatele tööriistu, et kiirelt muutuvas maailmas leida lahendusi probleemidele, mõista väljakutseid ning kasvada hoolivaks, loovaks ning julgeks kodanikuks.


Kust leiab lisainfot võrgustiku kohta?

Lisainfot võrgustiku kohta leiab Mondo Maailmakooli ja Tartu Loodusmaja kodulehtedelt:


Meelike Terasmaa, UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator Eestis
Maria Ivanova, Läänemere Projekti riiklik koordinaator

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar