teisipäev, 8. september 2020

Koolid jätkavad lahenduste otsimist

Möödunud kevadel avaldasime Huvitava Kooli blogis artiklisarja, milles kümme kooli kirjeldasid oma kogemusi ja koolikultuuri muutumist distantsõppe ajal. 
Kõlama jäid mõtted, mida tänaseks on juba palju korratud:

⇒ distantsõpe ei asenda kontaktõpet täiel määral - piiratud on suhtlemisvõimalused, iseseisva töö maht on liiga suur; piiratud on praktikumide läbiviimise võimalused, arutelude korraldamine, õpetaja võimalused õpilasi individuaalselt juhendada; 

⇒ osale õpilastest sobib distantsõpe hästi, teistele mitte. Õpilased, kellel oli koolis suures rühmas raske õppimisele keskenduda, said distantsõppel omas rütmis ja rahus tegutseda ning saavutasid tänu sellele paremaid õppetulemusi. Samuti said distantsõppel hästi hakkama õpilased, kel juba omandatud head iseseisva töö oskused ning kelle digipädevused on heal tasemel. Hädas olid ennekõike algklasside õpilased, kes vajasid nii õpetajate kui vanemate abi e-keskkondades orienteerumisel, tehnika kasutamisel ning õppetöö ja päeva planeerimisel. Ka oli keeruline õppetööd kodus läbi viia, kui peres kasvamas mitu kooliealist last või vanem korraga nii õpetaja kui lapsevanema rollis; 

⇒ mõned metoodilised võtted annavad distantsõppel paremaid tulemusi kui teised. Ilmnes vajadus sõnastada tööjuhendeid lihtsalt ja selgelt, sest enam polnud võimalust õpetajal klassi ees täiendavaid selgitusi jagada. Probleemiks oli e-keskkondade paljusus, mis muutis õpilase jaoks ülesannete ja õppematerjalide leidmise ning tööde esitamise aeganõudvaks ning keerukaks; 

⇒ sisuline ja edasiviiv tagasiside on oluline nii õpetajalt õpilasele kui vastupidi. Õpilase ja vanemate jaoks on oluline üheselt mõistetav märgisüsteem ning adekvaatne info õpilase edasijõudmise või hättajäämise kohta; 

⇒ muudatused koolikultuuris - paljud nõupidamised ja infojagamised on võimalik teha veebis, säästes sellega osalejate aega. Samuti saab tulevikuski küsida õpilastelt ja lapsevanematelt regulaarselt tagasisidet e-kanaleid kasutades. Õpetajate asendamise võimalused avardusid, samuti muutus reaalseks teiste koolide õpetajate kasutamine. 

Eriolukorrast tingitud kevad kiirendas mitmeid protsesse, millele koolides oli palju mõeldud, kuid rakendamiseni polnud veel jõutud. Lühikese ajaga said mõtestatud tegutsemine, fookuse seadmine ja individuaalne lähenemine kaugete-kõrgete strateegiadokumentide teooriast hädavajalikuks tegelikkuseks. Hüppeliselt paranesid kõigi osapoolte digioskused ja oskus erinevates e-keskkondades hakkama saada. Lisaks suurenesid õpilastel iseseisva töö oskused, funktsionaalne lugemisoskus. Uues olukorras hakkamasaamine nõudis ja nõuab edaspidi panustamist ja tähelepanu kõigilt osapooltelt—kooli juhtkonnalt, õpetajatelt, õpilastelt, kodudelt. 

Millele oleks vaja kooliaasta alguses mõelda? 

Meie riiklikus õppekavas on taotletavad õpitulemused sõnastatud kooliastmete kaupa - milliseid võimalusi see annab õppijakeskseks õppetöö kavandamiseks? 

Kuidas täita kevadel tekkinud lüngad, et uute teadmiste lisandumisel tekiks õpilase jaoks tervikpilt õpitavatest teemadest? Kas lünkade täitmiseks on vaja korraldada õppes midagi teisiti, kui seda seni on tehtud? 

Kuidas korraldada õpet selliselt, et õppimine oleks tulemuslik nii kooli ruumides õppides kui väljaspool neid, sh virtuaalkeskkondades? 

Kuidas hinnata kujundavalt nii, et tagasiside oleks sisult arusaadav õpilasele ja tema vanematele ning mahult jõukohane õpetajale? Millised on eristava ja mitteeristava hindamise eelised ja puudused? Kuidas üldse mõjutab tagasiside õpilase käitumist ja hoiakuid – nii õppimise, elu kui ka õpetaja isiku suhtes? 

Koolijuhid, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad ning teised hariduse huvipooled on nüüd kevadise kogemuse võrra rikkamad ning valmis uute leidlike lahendustega õppeaastale vastu minema. Soovin selleks jõudu ja avatud meelt ning rõõmu taaskohtumistest!

Huvitava Kooli blogisse toob sügis koolide, lapsevanemate ja õpilaste kogemuslugusid. Fookusteemadeks sel aastal: mitteformaalse ja formaalse õppe ühildamine; vanemaharidus ja vanema vastutus lapse arengu toetamisel; üleminek lasteaiast kooli ning nüüdisaegne koolikultuur.

Püsige terved ja Huvitava Kooli lainel! 


Pille Liblik

Algatuse Huvitav Kool koordinaator

Lisalugemiseks soovitusi distants- ja kontaktõppe põimimiseks ehk põimõppeks ning õppetööks pandeemiaohu ajal: Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar