teisipäev, 2. märts 2021

Teadmised mitme keele ja kultuuri kohta kaasa juba lasteaiast

2021/2022. õppeaastal avab Tartu Lasteaed Kelluke mitmekeelse rühma, kuhu on oodatud 2-3-aastased eesti-, vene- ja kakskeelsete perede lapsed. Erinevalt seni Eestis rakendatud kahesuunalisest keelekümblusest eesti ja vene keele baasil kasutatakse Kellukese lasteaias ka inglise keelt.

Kelluke on Tartus Annelinnas tegutsev keelekümbluslasteaed, mis tegutseb aastast 1985. Lasteaias on 252 last, 26 rühmaõpetajat, lisaks tugipersonal. Kellukese panust keelekümbluse valdkonna edendamisel on märgatud nii kogukonnas kui laiemalt.

2013. aastal sai lasteaed Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna eestvedamise ja juhtimise valdkonnas ning 2018. aastal täieliku tunnustuse “Keelekümblusasutus 2018”.

2014. aastast tegutseb lasteaia baasil Lõuna - Eesti piirkonna eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus, pakkudes tuge ja koolitusvõimalusi laste keelelise arengu toetamisel. Metoodikakeskus nimetati 2019. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud tunnustusüritusel haridusteo nominendiks.

2019.a. töötab lasteaias haridustehnoloogi juhendamisel Interaktiivne Keele Stuudio (IkS). Stuudio loodi koostöös lastevanemate ja lastega, et õppida keeli kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite ning uudsete seadmete abil. Lisaks kuulub lasteaed juba 2008. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Lasteaed tegeleb väärtuskasvatuse arendamisega ning rakendab „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat kahes keeles.

Mida tähendab mitmekeelne rühm lasteaias?


Mitmekeelse rühma töö aluseks on kahesuunaline keelekümbluse mudel. Rühmas on võrdselt eesti ja vene kodukeelega lapsi, nii et õppe- ja kasvatustegevused toimuvad mõlemas keeles.  Õpetajatena on rühmas töötamas eesti ja vene keele kandjad ning nad järgivad „üks inimene – üks keel“ põhimõtet -  ei tõlgi, vaid täiendavad teineteist. Päeva ühes pooles eestikeelse õpetajaga omandatud teadmised-oskused rakendatakse päeva teises pooles venekeelse õpetaja juhitud tegevustes.  Mitmekeelse rühma lisaväärtuseks on tutvumine ka inglise keelega varajases eas mänguliste tegevuste kaudu. Inglise keele õpetaja käib igapäevaselt rühmas, viib lastega läbi mängulise õppetegevuse, äratades lastes huvi ka kolmanda keele vastu.

Keelekümblusrühma "Päevalill"
lapsed kokkamas.
Foto: lasteaed Kelluke

Miks on hea teha keeleõppega algust juba lasteaias?

Lapsed õpivad enne puberteediiga keeli väga efektiivselt, tänu sellele, et nende aju ja hääldusorganid on veel piisavalt plastilised (Cameron, 2011). Koolieelses eas omandavad lapsed teise keele kiiremini, neil kujuneb õige hääldus ning puudub keelebarjäär teises keeles suhtlemisel. 
Teadlaste sõnul suudavad lapsed varases eas õppida isegi kuni viit keelt (Ghasemi & Hashemi, 2011). Väikestel lastel on paindlik ja kiire mõtlemine, mis soodustab õppematerjali paremat meeldejätmist. Teise keele omandamise tulemusi kooliealistel lastel mõjutab ümbritsev keelekeskkond. Keeleõpe mängulises vormis loomulikus keelekeskkonnas kergendab teise keele omandamist ülemäärase pingutuseta. Varases eas keelte õppimisel on positiivne mõju aju tööle, laste intellektuaalsete võimete arendamisele ning ka laste üldise arengule.

Kuidas mõjutab mitmekeelses rühmas tegutsemine laste edasist hakkamasaamist koolis?

Mitmekeelses rühmas käinud lapsed säilitavad oma identiteedi ning omandavad oskuse suhelda vabalt teisest rahvusest kaaslastega ning mõista neid. Kooliminevad lapsed saavad võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka teises keeles, oskavad suhelda ja ümber lülituda ühelt keelelt teisele. Lisaks on lapsed tuttavad ka inglise keelega. Kakskeelsed lapsed tegutsevad sihipäraselt, nad on aktiivsed, julged ja edukad ka edaspidi koolis õppimisel. Mitmekülgne suhtlus avardab ümbritsevast keskkonnast arusaamist ning on toeks tulevases koolielus koostööoskuse kujundamisel ja paindlike valikute tegemisel.

Küsi lisainfot: 

Lasteaed Kelluke direktor Julia Eskor, kelluke@raad.tartu.ee Kasutatud kirjandus:


Cameron. L. (2001).  Teaching Languages to Young Learners. The United Kingdom: Cambridge University Press. Külastatud aadressil: shorturl.at/bkCP6 


Ghasemi, B. & Hashemi, M. (2011). Foreig language learning during childhood. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 872-876. Külastatud aadressil: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811025997?via%3DihubKommentaare ei ole:

Postita kommentaar