neljapäev, 5. mai 2022

Uudishimu kui märkamatu õpimotivaator

Tartu Poku lasteaiast läheb igal aastal kooli paari rühma jagu lapsi. Enamus neist jätkavad haridusteed Annelinna lähiümbruse koolides, tasandusrühmade lapsed asuvad õppima linna erinevatesse lastele õppimisel erituge pakkuvatesse koolidesse.

Uudishimu ja iseseisvuse toetamine - tugev alus edasiseks elu- ja õpiteeks 
Meie lasteaia missiooniks on, et Pokust astub välja õpihimuline, loodust väärtustav ja enesega toime tulev laps ning püüdleme selle suunas juba laste lasteaiatee alustamisest alates. Suurt tähelepanu pöörame laste ea- ja võimetekohasele kaasamisele igapäevastesse toimingutesse läbi töökasvatuse, kokanduse ja õuesõppe. 
Igapäevaselt on õues lastele kättesaadavad rehad, kühvlid, kastekannud, et hoida silma peal köögiviljakastides kasvavatel taimedel, mis saagikoristusperioodil kokandustegevustes headeks ja veel paremateks roogadeks valmistatakse. Väärtustame põhimõtet, et õppida saab kõikjal ning sellepärast käime palju õppekäikudel ning viime läbi erinevaid projektipõhiseid tegevusi. Seda kõike ikka selleks, et õppe- ja kasvukeskkond aitaks avardada silmaringi. 

Poku lasteaialaste külaskäik Descartes`i kooli projekti "Kutsu sõber külla raames" 
Foto: Lasteaed Poku


Tavaliselt ei püsi koolieelsed rühmad kuidagi lasteaia territooriumil ja teevad üks kuni kaks õppekäiku nädalas, mis aitab tublisti suurendada laste kohanemisvõimet ja ohutusteadlikkust. 
Samadest põhimõtetest lähtume ka vanemate nõustamisel ja suunamisel: soovitame neil kaasata lapsi erinevatesse kodustesse toimingutesse (toidu valmistamine, koristamine, aiatööd jne); jalutuskäikudel ja perereisidel soovitame lastevanematel suunata lapsi vaatlema, otsima, loendama ning arutlema või mängima. Kas või üks lauamäng igal õhtul, mis märkamatult arendab lapse õpioskuseid ja -huvi. Hea koostööpartnerina kodudele püüame meeles pidada, et lisaks nõustamisele ja suunamisele vajab lapsevanem ka motiveerivat tagasisidet ja kiitust, sest lapsi toetades ja nendega tegutsedes tuleks õppida märkama ka väikeseid edusamme ning lapsi nende eest tunnustada.

Kooliga tuttavaks
Viimase lasteaia-aasta sügisesele lastevanemate koosolekule kutsume alati ka mõne klassiõpetaja lähiümbruse koolidest, kes jagab lapsevanematele näpunäited, mis aasta pärast last koolis ees ootab ja millele võiks vanemad ja lasteaiaõpetajad veel viimase lasteaia-aasta jooksul tähelepanu pöörata, et üleminek lasteaiast kooli oleks lastele võimalikult sujuv ja rõõmu pakkuv.

Eriliselt pingsa tähelepanu all on koolieelikud (tegelikult juba 5-6 aastased) ka lasteaiasiseste tugispetsialistide seas, kus laiendatud ümarlaudades kõigi laste arengupotentsiaal ja toevajadus läbi arutatakse ja tegevussuunad kokku lepitakse. Tuge vajavate laste arengudünaamikal hoiab igakuiselt kätt pulsil ka hariduslike erivajaduste koordinaator, et vajadusel kokku kutsuda majaväliseid nõustajaid kompetentsikeskustest või suunata lapsevanemaid lisauuringutele või Rajaleidja Keskusesse õige koolivaliku väljaselgitamiseks. Erituge vajavate laste õige koolivaliku tegemiseks oleme kutsunud erikoolide spetsialiste vaatluspäevadele, et lühendada lapsevanematel spetsialistide järjekorda, kelle juures enne kooli tuleks ära käia.

Viimasel õppeaastal teeme koolieelikutega kindlasti tutvust ka mõne lähiümbruse kooliga. Koolid kutsuvad meid sageli osa võtma erinevatest üritustest, näitustest ja perepäevadest. või käivad erinevate projektide või tundide raames meie lasteaias esinemas. Näiteks on aastaid käinud Tartu Hansa kooli õpilased Meie meele tunni raames meie koolieelikutele kontserti andmas ja mänguhommikut läbi viimas. Tartu Descartes´i Kool on Poku lasteaeda iga-aastaselt kaasanud projekti „Sõber kutsub kooli”, mille raames käivad lasteaialapsed üks või mitu korda erinevates põnevates koolitundides ja kooli tutvustaval ekskursioonil. Sel õppeaastal osalesid Poku lapsed aprillikuus savi- ja kokandusetunnis.

Poku lasteaialaste külaskäik Descartes`i kooli 2022 kevadel
Foto: Lasteaed Poku

Koostöö jätkub koolidega ka siis, kui Arno süsteem on lapsed elukohajärgselt koolidesse jaganud. Maikuus viime läbi koostöövestlused koolide hariduslike erivajaduste koordinaatoritega tagasisidestamaks koolivalmiduskaartidel kirja pandut, et õpetajad oskaks tulevikus paremini tähelepanu pöörata laste arengupotentsiaalile või toevajadusele. Küsime ka tagasisidet meie vilistlaste käekäigu kohta esimese kooliaasta kevadel, et analüüsida ja parendada meie õppemeetodeid ja seeläbi panustada uute kooliminevate laste sujuvamasse kooliellu astumisse.


Evelin Laugus
Tartu Lasteaed Poku
õppealajuhataja

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar