teisipäev, 5. märts 2019

Koolide ja ettevõtete koostöönäidete kogumikust saab õppetegevusteks inspiratsiooni


Meil on hea uudis nii põhikoolidele kui gümnaasiumidele, samuti kutse- ja kõrgkoolidele! Valminud on kõigile haridustasemetele kättesaadavad ettevõtlusõppe tugimaterjalid ning koolide ja ettevõtete koostöö heade praktikate kogumik, et aidata koolides ettevõtlusõpet juurutada ning praktiliselt läbi viia. 

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu toel on alustanud ettevõtlusõppega ainuüksi viimase kolme aasta jooksul 218 kooli ning kokku on ettevõtlusõpe levinud suuremal või vähemal määral pooltesse Eesti koolidesse. 

Ettevõtlusõppe tugimaterjalid ja head koostööpraktikad õpetajale abiks 

Ettevõtlusõppe sisu on laiem, kui peale vaadates tundub. Ettevõtlusõppes on haridustee alguses rõhk ettevõtlikkusega seonduvate omaduste ja hoiakute arendamisel, näiteks sotsiaalsed oskused, enesejuhtimine ja väärtust loov mõtlemine. Hiljem lisanduvad laiemalt tööeluks ning ettevõtja ja tööandjana tegutsemiseks vajalikud teadmised ning oskused. Elulise ja praktilise õppe andmisse tasub kaasata ettevõtjaid endid. 

Koolide ja ettevõtete koostöö heade praktikate kogumik ja viited teistele tugimaterjalidele on leitavad ettevõtlusõppe programmi kodulehel www.ettevõtlusõpe.ee/metoodika .

Kogumik koostati koostöös kaubandus-tööstuskojaga ning see sisaldab erinevaid näiteid koolide ja ettevõtete koostöövormidest kõikidelt haridustasemetelt. Kindlasti tasub üldhariduskoolidel uurida ka kõrgkoolide ja kutsekoolide tegemisi ning vastupidi, sest kõiki ideid saab vastavalt vajadusele kohandada. Tugimaterjalide hulgas on ettevõtlusõppe ainekavad nii põhikoolile kui gümnaasiumile ja nt tundides kasutamiseks ja arutamiseks inspireerivad ning harivad videointervjuud ettevõtjatega, samuti juhendeid-soovitusi ettevõtluspädevuse arendamiseks. 

Kooli ja ettevõtte koostööst sünnivad tegijad 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmetsa sõnul on ettevõtlusõppe leviku taga koolides süvenev arusaam, et õppijate ettevalmistamine ellu astumiseks ja tööturule sisenemiseks ning kiirelt muutuva keskkonnaga toimetulekuks on aina tähtsam juba algkoolist alates ning läbivalt kogu haridustee jooksul. „Faktiteadmiste kõrval on üha olulisem õppimise vorm ning oskus erinevates olukordades hakkama saada,“ ütles Laidmets. „Teadmisi tuleb edastada päriseluga seonduvalt, õppida läbi praktilise kogemuse ja eduelamuse ning harjutamist vajab ka eksimise ja ebaeduga toimetulek. Meie kõigi huvides on konkurentsivõimelised ja elus hästi hakkama saavad noored ning selleks vajalike 21. sajandi oskuste arendamine on oluline sõltumata kooli suurusest ja asukohast.“ 

Ettevõtlusõpet ja koolide koostööd ettevõtjatega peab väga oluliseks ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, mille peadirektori Mait Paltsi sõnul saab ettevõtlusõppe ning kooli ja kogukonna koostöö mõju vaadata isegi laiemalt kui ainult õppijate teadlikkuse kasv. „Ettevõtlikud noored on nii regiooni kui riigi arengumootorid tulevikus. Selle eelduseks aga on, et kogukond – nii ettevõtjad, asutused kui lapsevanemad - toetab ja panustab ettevõtlike noorte kujunemisse,“ ütles Palts. „Igal koolil võiksid tekkida usalduslikud koostöösuhted piirkonnas tegutsevate ettevõtetega ja iga ettevõtja ning kogukonna liige võiks leida võimaluse panustada õppesse endale sobival moel.“ 

Ettevõtlusõppe rakendamiseks koolides on võimalik saada tuge Edu ja Tegu programmist kuni 2020. aasta lõpuni. Ettevõtlusõppe rakendamiseks ja arendamiseks on õpetajatel võimalik osaleda koolitustel ning ettevõtteid ja koole kokku viivatel seminaridel. Samuti võib kool liituda Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmiga ja/või Ettevõtliku kooli haridusprogrammiga, millega samuti kaasneb väljaõpe. 

Tutvu materjalidega ja hangi inspiratsiooni: www.ettevõtlusõpe.ee/metoodika

Häid koostöönäiteid vaata siit: Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik

Ettevõtlusõppe tugimaterjalide väljatöötamisel osalesid Tartu Ülikooli ja SA Innove juhtimisel kõrgkoolide teadlased, haridusspetsialistid, tööandjate ja ettevõtjate vaadet esindasid ettevõtjad ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 

Ettevõtlusõppe programmi elluviija on Haridus- ja Teadusministeerium, toetab Euroopa Sotsiaalfond. Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar