reede, 25. november 2016

Kuidas lõimida digi oskuslikult õppetöösse? Loe Tabivere Põhikooli eduka praktika kohta


Tabivere Põhikoolis on ühtse digiruumi loomisega on süsteemselt tegeletud 4 aastat. Õpetajad on välja selgitanud, millised digiülesanded klassiti ja kooliastmeti soovitatavad ja arendavad on, et tagada õpilaste digipädevus kooliastme ja põhikooli lõpuks.
Tabivere põhikooli direktor ja teksti autor Piret Siivet
Need, kes õpetavad, peavad ennekõike ise õppima
Peaaegu sama kaua on koolis kasutusel olnud ka iPadid. 2014/2015. õppeaastal toimusid igal nädalal iPadi tunnid õpetajatele, kus enda kooli õpetajad tutvustasid erinevaid rakendusi, mida õppetöös kasutatakse. Järgmisel õppeaastal toimusid igal nädalal siseseminarid õpetajalt õpetajale, kus tutvustati koolitustelt saadud mõtteid ja metoodikat. Käesoleval õppeaastal jätkub õpetajalt õpetajale sisekoolituse praktika ning koolivaheaegadel toimuvad ikka seminarid, mille mõtteks on ühtse väärtusruumi kujundamine.

Õpetajate koolitus
2015. aasta alguseks olime õpetajatega jõudnud iPadide rakendamisel õppetöösse juba sellisesse seisu, et viisime kevadel läbi Jõgevamaa õpetajatele koolitussarja „Digipädevus õpetamisel ja õppimisel“ ning 2016.aastal „Digiajastu õpetaja“. 2015 ja 2016 sügisel korraldas kool Jõgevamaa õpetajatele parimate praktikate päeva, kus suures osas jagasid meie kooli õpetajad enda parimaid praktikaid, sh digiõppega seonduvalt. Koolitusi ja esinemisi digipraktika jagamiseks väljaspool kooli on jagunud teisigi.

Digi kui täiesti tavaline õppetöö osa

Koolis kasutatakse iPade alates 1. klassist nii harjutamiseks ja kinnistamiseks, info otsimiseks kui ka ainetundides digiloomeks. Õpilased koostavad näiteks fotojutustusi, e-raamatuid, filme, kollaaže. Digitööde jaoks on loodud hindamismudelid, mille alusel hindavad ka kaasõpilased valminud töid. Meie koolis on tavaline, et õpilased liiguvad koolimajas tundide ajal ringi iPadid käes, sest on vaja kas pildistada, filmida või lugeda vaikses kohas teksti oma tööle. Võib juhtuda, et klassiruumis viibib tunni ajal vaid õpetaja, kes paigal olles saab vajadusel õpilasi juhendada.  

1. klassi tund iPadidega
Alates 3. klassist on aineõpetus integreeritud infotehnoloogiaga, kooli õppekavas on fikseeritud, milline aine millises klassis. Sisuliselt tähendab see seda, et üks tund nädalas (näiteks 3. klassi eesti keel) toimub arvutiklassis, tunni valmistavad ja viivad koos läbi aineõpetaja ja arvutiõpetaja. Kooli eripäraks on kindlasti ka see, et 7. klassis on pärandilugu integreeritud infotehnoloogiaga ning 8. klassi füüsika robootikaga.
Pärandilugu
Alates 6. klassist töötavad õpilased Google’i keskkonnas, õpivad looma enda digimappi, tegema koostööd kaasõpilaste ja õpetajatega. Õpilane ei pea ülesande lõpetamiseks viibima kindlasti kooli arvutiklassis, vaid võib seda teha ükskõik millises teises seadmes. Õpetajad annavad samas keskkonnas tagasisidet ja loovad võimaluse ülesandeid täiendada ja parandada. Üks võimalus õppimiseks ja tagasisidestamiseks on erinevad e-keskkonnad (õpik.ee, Õpiveeb, Miksike, Koolielu). On palju erinevaid võimalusi ülesannete loomiseks, üksi või koos lahendamiseks (LearningApps, Kahoot, Quizlet, GeoGebra jm). Õpilased saavad üle vaadata õpetaja lisatud materjale, täita koduülesandeid, teste ja kontrolltöid.
Pikapäevarühmas
Koolis on au sees ka liikumine ja tervis

Õpilastele antakse isiklikke nutiseadmeid või kooli iPade kasutades ülesandeid ka väljaspool koolimaja liikudes, näiteks pildistada kodukoha pärandi objekte, määrata linde, puid, taimi või liikuda kujundeid luues või pidada fotojahti. 


5. klassi fotojutustus
Meie koolis kaks wifi-võrku, üks parooliga õppetöö tarbeks, teine vabaks kasutuseks. Õpilastel on lubatud tunnivälisel ajal kasutada enda nutiseadmeid, tunnis ja kooli üritustel peavad aga need asuma koolikotis. Õpilane kasutab tunnis nutivahendeid õpetaja loal. Selliselt kokkulepitud reeglid, mida kõik järgivad, on taganud rahuliku õhkkonna ainetundides.

Õpilased ei ole kogu aeg oma nutiseadmes ja kõigil neid ei olegi. Vahetundides on algklassi õpilastel lubatud mängida jooksumänge kahes koridoris, vanemad õpilased liiguvad rahulikult mööda koolimaja koridore ja suhtlevad omavahel. Meie koolis on au sees ka traditsioonid, keskkonnahoid, sport ja tervis. Digi ei ole esikohal ja ainus suund, kuhu panustame. Mina arvan, et kool ei peaks digipädevuse osas olema tagaajaja rollis, vaid pigem suunaja ja innustaja!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar