kolmapäev, 19. veebruar 2014

Huvitav kool toetab, austab, kaasab ja arendab iga õpilast

Lastekaitse Liidu lapse õiguste projekti "Lapse hääl!" juht Kiira Nauts kirjeldab huvitava kooli õpilast ja õpetajat ning leiab, et õpilased peavad olema kaasatud koolielu kujundamisse.

Koolil on mitu tahku, erinevat osapoolt - laps, lapsevanem, kool - ning kõik nad on omavahel võrdselt olulised, nad kõik on partnerid. Huvitavale koolile mõeldes on oluline vaadata 12 aastat ettepoole ning samal ajal küsida: „Milliseks võiks ning peaks kujunema üks esimese klassi õpilane koolis veedetud 12 aastaga? Milliste hoiakute ning väärtustega õpilasi näeme tulevikus riiki juhtimas või riigi heaks tööd tegemas? Milline on huvitava kooli lõpetanud õpilane lapsevanemana?“ Oluline on, et tegelema peab kõikide osapooltega korraga, ühiseid väärtusi rõhutades.

Usun, et tänapäeva noortepoliitikas puhuvad uued tuuled, olles kaasa toonud lapse kui oma õiguste ja kohustuste kandja kontseptsiooni. Oma õigusi ja kohustusi kandev õpilane on salliv kaaslane ning arvestab oma ümbruskonnaga, ta on uudishimulik, julge algataja, aktiivne ning analüüsivõimeline. Huvitava kooli õpilane oskab argumenteerivalt oma seisukohtade eest seista ja oskab ka teisi kaaslasi kuulata ning arvestab ja austab teiste seisukohti. Ta on õpilane, kes julgeb keelduda ning samal ajal ka ebaõigluse vastu astuda (nt kiusamine, sotsiaalne tõrjutus). Sellist õpilast kujundab kodu, kool, ühiskond. Sellise tubli ning andeka noore kujunemist toetab riik kooli ning kool õpetaja kaudu.

Alustada tuleb kooliõpetaja ettevalmistusest (ülikoolide õppekavade täiendamine), sest uuringud näitavad, et ka õpetajal endal, olles õpilasele eeskujuks, on kohati puudu teadmistest ning kaasavatest oskustest (nt mitteformaalse õppe meetodid, koostöö lapsevanemaga) oma ainetundide õpilastele võimalikult atraktiivseks tegemisel. Õpetaja peab olema õpilasele eeskujuks, hoolides, toetades ning austades õpilast. (Näiteks K.Tilk tõi oma Tartu Ülikoolis 2012 aastal kaitstud magistritöös välja, et õpilased tunnetavad liiga tihti just õpetajapoolset julma käitumist õpilaste suhtes.) Õpetaja märkab ning tunnustab õpilase erilisi omadusi, olgu selleks eriline joonistusoskus, näitlemine või ühel jalal seismine. Oluline on osata leida igas õpilases midagi erilist ning aidata õpilasel see esile tuua. Euroopa Komisjoni õigusküsimuste osakond viis 2011. aastal läbi 27 liikmesriigi noorte hulgas põhjaliku uuringu, millest ilmnes, et lapsed ja noored tunnevad puudust toetavatest täiskasvanutest, kes kaasavad ning loovad ka osalemisvõimalusi.

Õpetajale on siinkohal abiks tubli kool, mille juhtkond kaasab oma igapäevaellu õpilasi, näiteks kooli põhikiri koostatakse õpilastega õpilastele, sest vaid nii nad austavad ning hoiavad enda poolt määratud reegleid. Huvitav kool toetab noorte algatusi, arvestab ka õpilase erivajadustega (ligipääs erivajadustega õpilastele, erinevad õppevormid jt), reageerib probleemide korral kiiresti ning oskuslikult (nt spetsiaalsed kiusamisjuhtumite lahendamise juhised, õpetajate koolitus selle osas jt). Huvitavaks teevad kooli õpilastele nende annete väljatoomiseks ning arendamiseks loodud keskkonnad, näiteks kooliraadio, koolileht, väitlusklubi, kooli heateo päev jms ning hästi toimiv ja õpilasi ka reaalselt kaasav õpilasesindus. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar