reede, 24. oktoober 2014

"Omanäoline Rakvere" ehk õpilaste loomingust sai kalenderEelmine õppeaasta oli Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn õppehoones kuulutatud kultuuriaastaks, mille teemaks oli ,,Kultuur minu sees ja minu ümber“. Kogu õppeaasta vältel oli õpilastel ja õpetajatel võimalus osaleda mitmetes ettevõtmistes, mis panid osalejaid uurima kodulinna erinevaid tahke. Kui algselt olid kavas lihtsalt erinevad omavahel seotud kultuuriteemalised ettevõtmised, siis töö käigus tekkis mõte vormida õpilaste omalooming kalendriks, mida Rakvere asutused nüüd meeneteks ja külalistele kingituseks tellida saavad.

Sügisel jäädvustasid õpilased fotodele linna väärikad hooned, mälestusmärgid, -tahvlid ja ausambad, huvitavad loodusobjektid, linna tänavad, huvitavad maja- ja tänavasildid. Saadud fotodest sai kokku suur virtuaalne fotonäitus ,,Omanäoline Rakvere“. Talvel kirjutasid õpilased nende fotode põhjal müüte, muistendeid ja legende. Klassides valiti välja paremad tööd ning saadeti need omaloominguvõistlusele ,,Rakvere müüdis ja legendis“. Kevadel kaardistasid õpilased oma koolimajas või klassis esindatud rahvused ning joonistasid/kleepisid/maalisid pilte, millel olid kujutatud koolipere rahvused ja rahvuste traditsioonid. Huvitavamatest töödest sai kokku kunstinäitus. Aprillis tõlkisid õpilased võõrkeele õpetajate juhendamisel eestikeelsed jutulõigud vene-saksa-inglise keelde. Samal ajal kaardistasid õpilased koos õpetajatega Rakvere linna ettevõtteid, sest vaja oli omaloomingulise kalendri trükkimiseks sponsoritelt toetusi hankida. Tekkinud nimekirjast valisid klassid omale ettevõtted ning õpilased käisid asutustes kalendri ideed tutvustamas. Teema-aasta pidulik lõpetamine toimus kultuurifestivalil ,,Kultuur minu sees ja minu ümber“. Tänaseks on valminud õpilaste omaloomingu ja fotodega kalender.


Projekti tegevuste käigus tuli õpilastel arendada suhtlusoskusi ja suuta ennast selgelt väljendada erinevates olukordades ja erinevate suhtluspartneritega, oma seisukohti esitada ja neid ka põhjendada. Pea kõik õpilased kirjutasid eri liiki tekste ning pidid kasutama kohased keelevahendeid ja sobivat stiili, väärtustama õigekeelsust ja väljendusrikast keelt. Projektis osaledes said lapsed ennast loominguliselt väljendada, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest. Tegevuste kaudu lõimiti paljusid eri õppeaineid: fotografeerimise ja joonistamisega kunstiõpetust, muistendite kirjutamise ja sponsoritele kirjutamise ning suhtlemise kaudu eesti keelt, tõlkimise kaudu võõrkeeli, kultuurifestivali kaudu muusikaõpetust, kodulinna ehitistega tutvumise kaudu ajalugu, Rakvere linnas liikumise kaudu kehalist kasvatust, linna loodusobjektide jäädvustamise kaudu loodusõpetust, toetuste hankimise kaudu inimese- ja ühiskonnaõpetust.

Eraldi väärib esiletõstmist asjaolu, et Rakvere Gümnaasium on kolmandat õppeaastat kakskeelne kool. Nii eesti kui ka vene lastel oli võimalus projektis osaleda võrdsete partneritena, sest projekti tegevused olid valitud nii, et õppekeel või eesti keele oskus ei oleks takistuseks ja kõik õpilased saaksid osa võtta. Kogu õppeaasta kestnud terviklik projekti tulemusel õppisid õpilased väärtustama omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning see toetas õpilaste kujunemist aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks.

Rakvere Gümnaasiumi kalendriprojekt osales Ettevõtliku Kooli edulugude konkursil 2014.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar