reede, 15. detsember 2017

Kuus Eesti kooli hakkavad koos ümbritseva kogukonnaga õppekavasid arendama

Sihtasutus Innove ja Huvitav Kool valisid koolidele suunatud konkursilt „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“ välja 6 meeskonda, kes saavad kogukonna abiga õppekavasid arendada.

Taotlusvoorus eesmärgiks on suurendada kooli ja kohalike ettevõtjate koostööd jätkusuutlikult - kool peaks ka õppekavas näitama, kuidas nad oma kogukonna väärtusi kasvatavad. Sellest tulenevalt saidki koolid küsida toetust järgnevate aspektide arendamisel:

  • kogukonna ootuste õppekavasse lõimimisel
  • kohalike traditsioonide sidumisel õppega,
  • paikkondliku omakultuuri õpetamisel.
Millega hakkavad toetuse saanud koolid tegelema?

Viimsi Keskkooli projekti “Kaasatud kogukond = võimalusterohkem kool” eesmärk on kaasata teadmiskeskust, kogukonda, koolipidajat, õpilasi, õpetajaid, lastevanemaid uue põhikooli loomisesse. Viimsi kool muutub 1. septembrist 2018 gümnaasiumist põhikooliks. Seoses sellega on võimalik vaadata üle õppekava ja õppeprotsess ning luua uute võimaluste kool õpilastele ja õpetajatele. Kooli üks suurematest eesmärkidest on hetkel koolilelu huvitavamaks muutmine läbi formaalõppe ja mitteformaalõppe sidumise. Koostöös teadmiskeskuse ja kogukonnaga saame välja selgitada, milliseid huviringe ja valikkursuseid loodavas progümnaasiumis pakkuda.

Tori Põhikooli õpetajad töötavad koos kogukonna liikmetega välja Tori paikkonna eripära ja traditsioone ning omakultuuri tutvustava koduloolise töövihiku I kooliastmele, et iga Tori Põhikooli õpilane tunneks oma paikkonna rikast kultuuri- ja looduspärandit. Kodulooline töövihik sisaldab 15 teemal materjali, ülesandeid, mida koos õpilastega saab uurida näiteks 3. klassis klassijuhataja tundides.

Rapla Gümnaasiumis kaardistatakse tulevaste õppijate soovid ja plaanid, et pakkuda erinevaid valikaineid. Selleks kohtutakse erinevate inimestega, kes kannavad edasi Raplamaa omakultuuri traditsioone ning on panustanud Raplamaa arendamisse. Eesmärgiks on see, et Rapla Gümnaasium oleks kogukonna kool, mis tähendab, et

  • kogukonna liikmed ja huvigrupid on kaasatud erinevate valikkursuste väljatöötamisesse ja õpetamisesse.
  • paikkonnaga seotud valikainete ainekavad on valmis ja integreeritud kooli õppekavasse.
Nõva Kooli eesmärgiks on koostoimiv kogukond ja kool. Sihiks on motiveerida kooliperet, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda koostööle, muuta koolis toimuv nähtavaks. Kindlasti ei tohi jääda tähelepanuta need firmad ja isikud, kes kooliellu vabatahtlikena panustavad. Nii tekivad eeskujud ja kindlasti leidub siis ka järgijaid. Iga kool saab olla kogukonnakool, kui seda vaid soovitakse, õpetamises ja õppimises on kasusaajateks kõik osapooled.

Kohila Gümnaasium soovib koostöös kogukonnaga lahendada õppekava läbivate teemade käsitlemist mitmekesisema ning õpilast enam kaasavana. Kohila piirkonnas tegutseb mitmeid edukaid ettevõtteid, on mitmekülgne kultuuri- ja spordimaastik ning haridust väärtustav omavalitsus. Sellegi poolest ei ole alati lihtne leida õpilastööde juhendajaid, õpilasfirmadele mentoreid ning kodukoha pärandit tutvustavaid inimesi väljast poolt kooli. Nii ongi eesmärgiks leida partnerid, kes aitavad ellu viia järgmisi õppekava toetavaid tegevusi: õpilaste ettevõtlikkuse arendamine, keskkonna, jätkusuutliku arengu ja tervisekäitumise alaste teadmiste omandamine, kultuurilise identiteedi hoidmine, teabe ja infotehnoloogia alaste teadmiste omandamine, väärtuste ja kõlbelisuse arendamine.

Häädemeeste Keskkool sai rahastuse ka eelmises taotlusvoorus ning seekord plaanivad nad keskenduda Häädemeeste piirkonna traditsioonide ja paikkondliku eripära lõimisele ja rakendamisele kooli õppekavas. Plaanis on välja töötada turisminduse valikkursus, arendada loodusõpetuse, ettevõtluse ning kohaliku ajaloo ja folkloori ainekava.Sihtasutus Innove sõlmib koostöölepingud kõigi konkursile taotluse esitanud koolidega ja tegevused kogukonna kaasamiseks toimuvad käesoleva aasta detsembrist 2018. aasta sügiseni.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar