teisipäev, 14. aprill 2015

Vaida Põhikoolis arutati Rae valla koolide huvitavuse üle

Vaida Põhikoolis toimus märtsis ettevõtlikkuse konverents Rae valla haridustöötajatele "Õpetaja ja keskkonna roll loova ning ettevõtliku noore kujunemisel". Konverentsi osaks oli ka Huvitava Kooli mõttekoda, milles osales ühtekokku 30 huvilist, sh õpilased, õpetajad, koolijuhid, Rae vallavanem ning abivallavanem.

Rae valla hariduse tugevustena kerkisid arutelus esile renoveeritud ja kaasaegselt sisustatud koolimajad, head sportimisvõimalused ja suured investeeringud haridusse - hariduskulud moodustavad kolmveerandi valla eelarvest. Tugevuseks on ka Rae valla kasvavast rahvaarvust tulenev koolide jätkusuutlikkus ning korrastatud koolivõrk. Positiivsena tõsteti esile veel tugisüsteemide toimimist ja hariduslike erivajadustega õpilaste toetamist, kõigile kättesaadavat mitmekesist huvitegevust ning ainetevahelise lõimingu edukat rakendamist Jüri Gümnaasiumi näitel.

Foto: Merle Soots
Probleemina toodi välja, et valla koolides ei suudeta tagada kõigile lastele koolikohti ning koolides esineb ruumikitsikus. Samuti nimetati puudustena kooli liigset bürokraatlikkust, erisuste puudumist õpetajate palga määramisel ja vähest koostööd valla koolide vahel. Mainiti veel õpetajate vähest IT-pädevust, probleeme väikeklasside rahastamisel ning õppe liigset teoreetilisust. Tõsine diskussioon tekkis ka koolibussi teenuse kvaliteedi üle - väljendati rahulolematust nii busside seisukorra, juhtide sõidustiili kui ka marsruutide üle.

Foto: Merle Soots
Lahendustena pakuti välja, et õpetajatel võiks olla võimalus olla nädal n-ö välislähetusel mõnes teises Rae valla koolis ning seal tunde anda. Samuti leiti, et kooli juhtkonnad võiksid enam selgitada välja vajaduse ja võimaluse IT-alasteks täiendkoolitusteks ning jälgida ka infotehnoloogiliste vahendite kasutamist tunnis. Lastelt ja lapsevanematelt oodatakse, et nad valiks enam kodulähedase kooli, mitte ei suunduks Tallinna õppima. Ka koolibussi küsimus sai kohapeal lahenduse - vallavanem lubas teema käsile võtta ja vajadusel järgmiseks aastaks uue teenusepakkuja leida.

Mõttekoja korraldas Vaida Põhikooli õpetaja Merle Soots.


Mõttekoja ettepanekud kooli huvitavamaks muutmiseks Rae vallas

Õpetajad:
 • Osalevad aktiivselt IT-alastel jt koolitustel ning rakendavad seal omandatut enda igapäevatöös.
 • Edastavad efektiivselt infot õpilaste, nende vanemate ja kooli juhtkonna vahel. 
 • Kasutavad võimalusi tundide andmiseks mõnes teises koolis. 
 • Julgevad enda soove ja mõtteid avalikustada ja enda vajaduste eest seista.
Õpilased:
 • Töötavad aktiivselt tundides kaasa ja viivad ise läbi ettekandeid.
 • Aitavad ise korraldada rohkem Rae valla koolide ühisüritusi ja osalevad nendel enam. 
 • Annavad pidevalt õpetajate kohta tagasisidet ja on valmis enda soove ja ideid õpetajatele avaldama. 
 • Valivad/eelistavad kodulähedast kooli (mitte seda, kus sõber käib).
Kooli juhtkond:
 • Selgitab välja vajaduse ning leiab võimalusi IT-alaste koolituste läbiviimiseks, kontrollib IT-vahendite rakendamist.
 • Suhtleb aktiivselt koolipidajaga ning edastab pidevalt informatsiooni (nt bussitranspordi osas). 
 • Loob võimaluse nn õpetajate vahetuseks ehk võimaldab õpetajatel töötada nädala mõnes teises Rae valla koolis. 
 • Arendab välja kindla tunnustamiskorra ning lisaülesannete tasustamise süsteemi.
Koolipidaja:
 • Tagab materiaalsed võimalused õpetajate vahetuseks ning koolidevahelise koostöö suurendamiseks.
 • Kontrollib bussitranspordi kvaliteeti ning vajadusel võtab ühendust teenust pakkuva firmaga.
 • Loob ühesed tingimused valla koolidele klasside avamiseks.
Lapsevanemad:
 • Toetavad enam õpetajaid ning loovad ka kodus enda lastele positiivse kuvandi õpetajast.
 • Usaldavad ja eelistavad kodulähedast kooli. 
 • Annavad koolile vajalikku tagasisidet.
Hoolekogu:
 • Toetab kooli juhtkonda otsuste vastuvõtmisel ning koolidevahelisi ettevõtmisi.
 • Aitab leida võimalusi sponsorluse või fondide toel õpetajate palga tõstmiseks.
Teised hariduse sõbrad (ettevõtted, organisatsioonid, üksikisikud):
 • Suhtuvad mõistvalt koolivalikusse (eelistavad kodulähedast kooli).
 • Vajadusel viivad läbi toetuskirjade, allkirjade kogumise hariduse toetamiseks. 
 • Tõstavad läbi enda tegevuste õpetajaameti prestiiži. 
 • Toetavad kooli ning koolidevahelist koostööd materiaalselt
Haridus- ja Teadusministeerium:
 • Kontrollib koolitranspordi korraldamist. 
 • Viib läbi koolireformi, võtab vastu määruseid õpetajate palga tõstmiseks. 
 • Teeb enam koostööd õpetajate ametiühinguga.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar