kolmapäev, 8. aprill 2015

Vastseliina ja Narva õpetajad teevad koos õppimist huvitavamaks


Vastseliina Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Liis Sarapuu kirjutab oma kooli õpetajate koostööst Narva Keeltelütseumiga, mis sai võimalikuks tänu Huvitava Kooli ja Innove projektikonkursile "Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel".

Märtsis toimus Huvitava Kooli projekti raames koostööseminar Narva Keeltelütseumi ja Vastseliina Gümnaasiumi õpetajate vahel. Projekti „Õpetajate vahetus koolide vahel motiveerib õppima ja õpetama” eesmärgiks oli õppida teineteiselt lõimitud aineõpetust. Seminar aitas teadvustada koolide õppekorralduse uuendamise vajadust ja viis mitme põneva ühistegevuseni, mis jätkuvad edaspidi.

Narva Keeltelütseumis tutvuti koolis pakutavate võimalustega, külastati erinevaid ainetunde ja vaadati teatrietendust lõimitud aineõpetusest. Vastseliina ja Narva õpetajate segagruppides arutati koostöövõimaluste üle ning asjaliku arutelu käigus valmisid ühised põnevad ideed, kuidas rakendada saadud kogemust oma kodukoolis. Seminar pakkus õpetajatele võimaluse suhelda silmast silma kolleegidega samast ainevaldkonnast, tuvastada ühiselt ainealaseid kitsaskohti ja pakkuda välja lahendusi nende leevendamiseks. Samuti oli õpetajatel võimalus olla õppija rollis ning arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust.

Ühiselt leiti võimalusi, kuidas pikaajalises koostöös õpet huvitavamaks muuta.

Õpetajad tutvusid ka robootika võimalustega
Koostöö kahe kooli õpetajate vahel jätkub edaspidigi, sest digivahendite abil saab olla pidevas kontaktis ka paarisaja kilomeetri kaugusel asuva kooliga. Näiteks on Narva Keeltelütseumi ja Vastseliina Gümnaasiumi algklassiõpetajatel algamas ühine ilmavaatluse projekt. Nädala jooksul vaadeldakse ilma ja tehakse märkmed ilmavaatlustabelisse, reedel jäädvustatakse tulemus fotokaameraga ning saadetakse sõprusklassile.

Juba on planeeritud ka sügisel toimuv pärimuskultuuriteemaline keele- ja kirjanduslaager Vastseliinas, kus osalevad ka Narva Keeltelütseumi õpilased. Samuti tekkis idee kajastada ühises veebikeskkonnas rahvakultuuri tähtpäevi, õppimaks tundma ja väärtustama üksteise kultuuritraditsioone. 

Koostöökogemus erinevast keele-, kultuuri- ja elukeskkonnast pärit õpilaste ja õpetajate vahel rikastab mõtteviisi ja avardab silmaringi.

Koostööseminaril osalenud Vastseliina Gümnaasiumi ja Narva Keeltelütseumi õpetajad

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar