esmaspäev, 2. november 2015

Kooli tähtsaim ülesanne on õpetada õppima ja mõtlema

Milline on õppijate arengut toetav kool? Haridus- ja Teadusministeeriumi koolijuhtide järelkasvuprogrammis osalejad avaldavad oma arvamust.

Toomas Adson

Toomas Adson, arvuti- ja süsteemitehnika insener, projektijuht 

Meid ümbritsev keskkond - ühiskond, majandus ning tehnoloogia on pidevas muutumises. Meil puudub võimekus ennustada, milline on meid ümbritsev keskkond ajal, mil kooliõpilased iseseisvat elu alustavad. Ometigi on õpetajatel kohustus õpilasi selleks ette valmistada. 

Keskkonnas, kus info kättesaamine on piiritu, muutub oluliseks oskus infot hankida, analüüsida ja selle alusel otsuseid teha. Tulevikus, mis muutub rohkem kui suudame praegu ette kujutada, saavad edukalt hakkama need, kes on suutelised pidevalt juurde õppima.

Kooli eesmärgiks on kasvatada iseseisvalt mõtlevad isikud, kes oma mõtteviiside, õpiharjumuste ning loomingulisuse tõttu saavad edukalt hakkama. Koolis on vaja luua keskkond, mis kujundab õpiharjumusi, tehes need õpilaste igapäevase elu osaks ja lõppkokkuvõttes vormib nende maailmavaate kui õppivad isiksused. Baasteadmiste andmisel on koolil oluline ja asendamatu roll, kuid info edasiandja rollis jääb kooli üha rohkem alla Internetile. Oluline on, et õpilased omandaksid õppekava sisu, kuid sama oluline on õpiharjumuste ning õigete mõtteviiside kujundamine. Head õpitulemused peaksid pigem olema õpiharjumuste tulemus, mitte kooli eesmärk.

Õpilase jaoks tähendab arengut toetav kool kohta, kus tema potentsiaali märgatakse ning antakse võimalus seda maksimaalselt välja arendada. Koolis õppimine peab olema lapse jaoks huvitav ning mitmekesine, uute teadmiste omandamine toimub õpilastes kõige loomulikumalt uudishimu ja kaasamõtlemise kaudu. Samas peavad nad harjuma teadmiste saamiseks tööd tegema ning nende võimeid tuleb pidevalt proovile panna pakkudes neile uusi väljakutseid. Pooldan integreeritud õpet, kus samal perioodil antavad teemad on omavahel seotud.

Õppijate arengut toetava keskkonna loovad õpetajad, kelle jaoks on oluline pidev enesearendamine, kes soovivad uut infot omandada ning õpilastele edasi anda. Õpetaja peamine ülesanne on õpetada lapsi mõtlema. Õpetaja peab suutma lastele anda teadmisi viisil, mis laseb neid seostada teadmisi teistes ainetes õpituga ning nende endi praktiliste kogemustega, vajadusel praktilist kogemust õppeprotsessi kaudu luues. Õpetajad kui loovad isikud on vaja viia seisu, kus nad on valmis oma tegevusi analüüsima ning meeskonnana uusi töömeetodeid rakendama. Juhtkond saab tulemusi tagada selgitades visiooni ning eesmärke, õpetajaid innustades ning neile vajalikke tingimusi luues.

Eesti vajab uut põlvkonda, kes suudab analüüsida, otsustada ning ka oma otsuste vastutust kanda. Eesti koolid saavad ja peavad selliseid inimesi vormima.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar