teisipäev, 12. mai 2015

Kristjan Jaak Peterson on jõudnud Viljandisse

     Anneli Jõgioja. Foto: koolielu.ee

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpetaja Anneli Jõgioja kirjutab koolide koostööst, mis sai võimalikuks tänu Huvitava Kooli ja Innove projektikonkursile "Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel".

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumil lõppes ühisprojekt Viljandi Gümnaasiumiga, mille käigus kohtuti kolleegidega nii Tartus kui ka Viljandis,  jagati kogemusi ja põnevaid mõtteid, kuidas toetada õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist ning motiveeritust.

Uuenenud koolikorraldus sunnib õpetajaid loobuma aegunud rollimudelitest ning pakkuma õppijale aktiivsemat tegevust kui loengu kuulamine ja lünktestide täitmine. Et õpilase arengut terviklikumalt toetada, leida parim seos teooria ja igapäevaelu vahel, on mõnikord kasulik panna kolleegidega pead kokku ning jagada oma kogemust. 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium on sellel õppeaastal tegevust alustanud kool, mis on seadnud endale eesmärgiks rajada õpikeskkond, mida iseloomustavad avatus, loovus ja intellektuaalset pingutust soosiv õpe ning mitmekesiste valikute pakkumine. Eeskujuks on võetud algatuse Huvitav Kool põhimõtted ja uue koolikäsituse seisukohad. Ühisprojekt kolmandat aastat tegutseva Viljandi Gümnaasiumiga saigi alguse soovist õppida nende kogemusest, panna alus koostööle.

20. veebruaril käisid Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpetajad uudistamas Viljandi Gümnaasiumi, tartlastega liitusid ka kolleegid Jõgeva Gümnaasiumist. Külalistele tutvustati uudseid haridustehnoloogilisi rakendusi, ainevaldkondlikke hindamismeetodeid ja ainekavade lõimingut õppesuundade näitel. 17. aprillil toimus kohtumine Tartus, teemadeks olid õppekorralduse  nüüdisajastamine, motivatsioonimehhanismid ja metoodiliste kogemuste kasutamine koostöös. Tehti tööd rühmades ja toimus ka elav arutelu. Rühmatööde tulemusena  leiti, et uuenduste juures on tähtsaim õpetajatevaheline koostöö, hea praktika jagamine ja üksteiselt õppimine. Ainult nii jõuame aineõpetuselt üle minna pädevuste kujundamisele.


Koolidevahelise koostöö arendamist toetavad SA Innove ja Huvitav Kool, kes kuulutasid 2014. aasta sügisel välja konkursi „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“. Agaramad koolid nägidki selles head võimalust kohtuda kolleegidega kaugemalt, võtta neilt eeskuju ja teha oma tööd aina paremini.

Enim mõjutab hariduse kvaliteeti õpetajate pädevus ja motiveeritus. Õpetajalt oodatakse palju ja see nõuab ka enda pidevat muutumist, arengut. Oluliseks märksõnaks koolielus on saanud lõiming, mille kaudu püütakse seostada erinevaid teadmisi, oskusi ning õppemeetodeid nii, et õppijal püsiks motivatsioon ja aktiivsus, et tahe oleks enne kui sundimine.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar