reede, 16. september 2016

Aasta Õpetaja gala klassiõpetaja nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes. 

Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 

Aasta Õpetaja gala klassiõpetaja nominendid on Merle Lepik Salme Põhikoolist, Tiiu Vendel Pärnu Mai Koolist ja Maret Mesipuu Tallinna Hilariuse koolist. Juba 8. oktoobril saame teada, kes neist on Aasta Klassiõpetaja.

Merle Lepik on Saaremaal asuva Salme Põhikooli algklasside õpetaja, haridustehnoloog, arvuti- ja meediaõpetuse õpetaja

Merle on loominguline, innovaatiline, õpilaste võimeid ja huve arvestav õpetaja. Merle kasutab hindamismudeleid, mida on ta ise loonud selleks, et õpilased mõistaksid, mida nad omandavad ja kuidas kujuneb nende hinne. Võib öelda, et Merle õpilased on teadlikud õppijad.
Innovaatilise õpetajana on Merle tundides tähtsal kohal digivahendid. Erinevaid infotehnoloogilisi keskkondi kasutades küsib ta õpilastelt oma tööle tagasisidet, mis on loonud usaldusliku ja vaba õppimiskeskkonna, mis omakorda mõjub õpilastele julgustavalt ja motiveerivalt.

Merle on suutnud luua klassis ühtsustunde. Ta leiab igale õpilasele võimetekohase ülesande, mis toetab lapse eduelamust ja motiveerib õpilast. Merle peab oluliseks seda, et tema õpilased väärtustaksid iseennast ja tajuksid, et me kõik oleme erinevad. Ta läheneb õpilastele individuaalselt ning laseb edasijõudnutel toetada abivajajaid.

Olles huvitatud erinevatest kaasaegsetest õpetamismeetoditest ja vahenditest, väärtustab Merle sama palju pärimuskultuuri ja kodukohta. Tema klassi õppetöö on lõimitud Sõrvega – räägitakse Sõrve murrakus, uuritakse rahvariideid ja mängitakse kohalikke mänge. Koostöö kogukonnaga on teinud tema õpilastest kodukohta, pärimust austavad ja väärtustavad saarlased. Ta väärtustab koostööd lapsevanematega ning on loonud hea kontakti kodu ja kooli vahel.
Merle õpilastel on õnn õppida tema poolt kujundatud aktiivses, motiveeritud ja sõbralikus õhkkonnas.


Tiiu Vendel on Pärnu Mai Kooli algklasside õpetaja

Tiiu on kaasaegse õpikäsitluse toetaja, kelle eestvedamisel rakendatakse koostöös Tartu Ülikooliga põhikoolis avastusõppe meetodeid. Oma klassi õpilastega on ta läbinud erinevaid avastusõppe teemasid ja esinenud avatud tunniga avastusõppe konverentsil.

Tiiu eestvedamisel on õpilased osalenud erinevatel üritustel ja konkurssidel, sh Tiigrihüppe Ideelaadal, Eesti koolinoorte animatsioonikonkursil, First lrgo League Eesti näitusel-võistlusel Tartu AHHAA keskuses jne. Samuti on Tiiu õpilased tulemuslikult osalenud ettevõtluskonkursil õpilasfirmade laadal Jäärmark. 2015. aasta oktoobris toimunud rahvusvahelisel programmeerimisnädalal Code Week said sertifikaadi 50 Tiiu õpilast.

Tiiu on osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides, samuti Samsungi digipöörde vabariiklikus projektimeeskonnas. Tiiu on robootikaalaste tegevuste käivitaja Pärnu Mai Koolis.

Lisaks on Tiiu olnud aastaid aktiivne ja pühendunud õpilasmaleva komandör, kelle käe all on paljud õpilased saanud esimesed töökogemused.Maret Mesipuu on Tallinna Hilariuse Kooli õpetaja

Maret on klassiõpetaja-eripedagoog, kelles on põimunud sügav professionaalsus, pühendumus, hoolivus ja tarkus, mida ta jagab õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega.

Õppeprotsessis konkreetseid eesmärke seades, liigub Maret eesmärgi suunas väikeste sammudega nagu on see erivajadustega laste jaoks vajalik. Ta teeb õpetuse väga realistlikuks ja seob sellega, mida lastel igapäevaselt võib vaja minna.

Maret õpetab oskuste kasutamist reaalses elus, luues selleks võimalusi ja tehes koostööd vanematega. Mareti tunnid on hästi läbi mõeldud ja huvitavaks tehtud eesmärgiga, et lapsed saaksid elamuse ja oskaksid luua seoseid.

Väga erinevate akadeemiliste ja kognitiivsete võimetega laste puhul püüab Maret leida viisi iga lapseni jõudmiseks. Maretil on oskus leida hea sõna ja preventiivne sekkumine enne etteaimatavaid keerulisi olukordi.

Ta on väga teadlikult andnud oma õpilastele vastavalt vanusele ka rohkem vastutust ja otsustamisvõimalusi ning tunnustab laste tugevusi.

Kaks korda aastas koostab Maret iga lapse kohta analüüsiva iseloomuga kokkuvõtted, mis on suunatud lapse arengu toetamisele. Iga õppeaasta lõpus loob Maret iga õpilase kohta luuletuse, mille, tunnistust üle andes, aktusel ette loeb. See on väga eriline ja liigutav hetk nii õpilastele kui vanematele.

Mareti targa planeerimise ja kommunikatsiooni toel on õpilastest ja vanematest kujunenud ühtne ja teineteisele toetuv kogukond, mille väärtushoiakuteks on inimkesksus, armastus maailma vastu ja tolerantsus erinevate maailmavaadetega inimeste suhtes.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar