reede, 10. jaanuar 2014

Mõttekoda sõnastas esimesed huvitava kooli ettepanekud

Huvitav kool on õppiv ja kogukonnale avatud organisatsioon, mis teadvustab erinevaid motivatsiooni allikaid ja neid kombineerides loob õpimotivatsiooni ning valmisoleku ja oskused elukestvaks õppeks. Selliselt määratlesid huvitava kooli mõiste ligi 60 inimest erinevatelt elualadelt 3. jaanuaril toimunud mõttekojas.

Mõttekoda tunnistas, et Eesti kool motiveerib õppimist ja õpetamist ühekülgselt, jättes kasutamata võimalused, mida õppekava lubab ning pakkus välja paarkümmend konkreetset ettepanekut, mida saaks ilma suuremate kulutusteta ja lähematel aastatel koolis rakendada. Tegevused eeldavad koolide omanäolisuse veelgi enamat esile toomist kolmes suunas – pingutus, valikud ja avatus.

Kool kui loov ja intellektuaalne pingutus
 • Leida võimalusi harjumusliku ja mitteformaalse õppe  seostamiseks ning kaotada tunnisüsteemi jäikus.
 • Kaasata õpilasi õppetöö korraldusse, et nad osaleksid tunni teema ja metoodika valimisel õppekavast lähtuvalt.
 • Luua tingimused õpetajale, et ta omandaks oskused õpilaste kaasamiseks koolielu ja õppetöö kavandamisse.
 • Väärtustada kasvatust koolis üldpädevuste kujundamiseks klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.
 • Leida võimalused leiutamise, probleemõppe lõimimiseks kooliellu koostöös partneritega, sh teadusasutustega.

 Kool kui valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja
 • Suurendada õpilase otsustusõigust koolielus – neljandik õppetööst korraldada õpilaste arvamusi arvestades.
 • Muuta õpilaste hindamine ja kooli sisehindamine mitmekesisemaks.
 • Mõelda läbi kooli hoolekogu roll või leida teisi vorme kogukonna kaasamiseks.
 • Toetada õpetajate valikuvõimalusi aineõpetuse sisu käsitlemises.
 • Luua võimalused lapsevanematele kooli otsustusprotsessis osalemiseks läbi valikute.

 Kool kui avatud keskkond
 • Kaasata õppe- ja kasvatusprotsessi kooliväliseid inimesi sh erinevate programmide abil nt Noored Kooli ja Tagasi kooli jt kogemust kasutades.
 • Leida partnereid, et õpetajad saaksid osaleda nn vahetusprogrammis teistes koolides, asutustes, ettevõtetes.
 • Soodustada õpetajate osalemist koostöövõrgustikus koolis, piirkonnas ja üle riigi.
 • Levitada head juhtimis- ja õpetamispraktikat, seades kooli arengukava eesmärgiks, et vähemalt kord aastas on keegi koolilt  midagi õppinud ja kool on mõnelt teiselt asutuselt/ koolilt midagi õppinud.
 • Avada kooli õppekava eesmärgid kogukonnale.


Esseede esitajad, nõukoja liikmed, õpetajad, koolijuhid ja teised arutamas selle üle, milline kool on huvitav.
Mõttekojas osalenud tõid esile ka tegevused, mille lahendamine on vajalik riigi tasandil, et toetada koolide tegevust huvitavamaks muutumisel ja vastata avalikkuse ootustele:

Kooli juhtimine
 • Hinnata koolijuhi pädevust asjatundlikult kooli omaniku aspektist.
 • Kutsuda ellu kooli juhtimis- ja meeskonnatöö programm.
Õpetaja amet ja koolitus
 • Kujundada välja õpetajaameti bränd ja kõrgem avalik prestiiž, tõsta õpetajakoolituses konkurentsi ning tagada õpetajatele konkurentsivõimeline palk.
 • Õpetajakoolituses keskenduda riiklike õppekavade rakendamise vajadustele ja õppe elulisusele.
 • Lähendada õpetaja taseme- ja täiendõpet kutsestandardis kirja pandud ideaalile.
Välishindamine
 • Välja töötada Huvitava Kooli tegevusi toetavad välis- ja sisehindamise kriteeriumid.
 • Luua kooli õpieesmärkide hindamise tööriist.
 • Orienteerida välishindamine õpilaste oskuste ja pädevuste mõõtmisele.
 • Pingereastada koole millegi enama kui eksamitulemuste põhjal.
Riiklike õppekavade arendus
 • Vähendada ainekavade mahtu.
 • Kirjeldada õppekavade põhimõtteid selgelt ja arusaadavamalt.

Järgmise sammuna vaatab ettepanekud ja nende alusel valmiva tegevuskava üle Huvitava Kooli nõukoda. Selleks, et kaasata võimalikult paljusid koole ja haridussõpru, korraldatakse nendega ka jätkuarutelud, mille käigus on võimalik tegevusi täpsustada. Lähtuvalt avalikkuse ootustest huvitavale koolile võtab ministeerium koos partneritega käsile õppekavade, eksamite ja tasemetööde, õpetajakoolituse ja õppevahendite nüüdisajastamise. 
Arutelupäeva visuaalse kokkuvõtte tegi Joonmeedia. (www.joonmeedia.ee)

2 kommentaari:

 1. Tartu Waldofgümnaasium vastab väga paljudele nendele punktidele, mis on siin lehel välja toodud.
  Selline kool on juba 24 aastat olemas olnud :) (kirjutab kooli vilistlane)

  VastaKustuta
 2. Aitäh selle kommentaari eest! Huvitava Kooli mõttekojas tõdeti samuti, et Eestis on palju koole, kes seda kõike juba teevad. Algatuse osaks on nende koolide ülesleidmine ja nähtavakstegemine, et olemasolevatest toimivatest praktikatest oleks võimalik õppida.

  VastaKustuta